Mae rhifyn y gwanwyn allan nawr

Mae rhifyn y gwanwyn allan nawr

Mae rhif y gwanwyn o Newyddion Melin wedi cael ei ddosbarthu i’n trigolion. Gallwch ei ddarllen ar-lein nawr drwy fynd i’n tudalen ar Issuu.com neu drwy edrych yn ein hadran Newyddion.

Darllen mwy …
Cyrraedd safle 37 yn y 100 uchaf

Cyrraedd safle 37 yn y 100 uchaf

Rydym wedi cyrraedd safle 37 yn rhestr 100 uchaf y sefydliad dielw gorau i weithio iddo yn 2017, yn ôl y Sunday Times. Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod seremoni wobrwyo yn Llundain yr wythnos hon.

Darllen mwy …
Peidiwch â chael eich dal allan – mynnwch yswiriant

Mynnwch yswiriant

Nid ydym yn yswirio eich eiddo personol, carpedi, dodrefn neu eitemau gwerthfawr yn erbyn lladrad, tân, llifogydd neu unrhyw risg arall yn y cartref. Gallech fod ar eich colled o ddifri heb yswiriant cynnwys cartref.

Darllen mwy …
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddau Casineb

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddau Casineb

Ein datganiad yn dilyn yr adroddiadau diweddar am y cynnydd mewn gwahaniaethu hiliol a throseddau casineb ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllen mwy …
Rydym ar agor yn hwyrach!

Rydym ar agor yn hwyrach!

Rydym ar agor yn hwyrach ar ddydd Mercher 1af a’r 3ydd ymhob mis. Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni yn ystod oriau arferol y swyddfa gallwch gysylltu tan 7pm ar y dyddiau yma.

Darllen mwy …
Amdanom ni

Mae Cartrefi Melin yn Gymdeithas Tai blaenllaw yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn gymdeithas tai sy'n darparu tai fforddiadwy i denantiaid yn Ne Ddwyrain Cymru. Fel landlord cymdeithasol cofrestredig rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i adeiladu cymunedau ffyniannus. Ein cenhadaeth yw cael effaith gadarnhaol ar gymdogaethau trwy ddarparu tai cymdeithasol o ansawdd uchel i'r rhai sydd eu hangen. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ariannol i'n tenantiaid a threfnu digwyddiadau cymunedol i wella bywydau trigolion lleol.

Sefydlwyd Cartrefi Melin yn 2007 fel darparwr tai cymdeithasol dielw. Fel un o'r cymdeithasau tai mawr yng Nghymru rydym bellach yn berchen ar, ac yn rheoli dros 3,500 o eiddo ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Phowys. Yn ogystal â chynnig tai ar rent, rydym hefyd yn gwerthu eiddo y gellir eu prynu gyda chymorth cynlluniau perchentyaeth cost isel. Rydym yn helpu ein trigolion ar hyd y ffordd ac yn cynnig cyngor ar rentu a phrynu eiddo.

Cysylltwch â ni

Drwy ebost: enquiries@melinhomes.co.uk

Drwy ffonio: 01495 745910
neu neges testun: 07781 472210

Ein cyfeiriad: Cartrefi Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Am fwy o wybodaeth a sut i ddod o hyd i ni, ewch i'n tudalen Cysylltu