Yep logo

Ymunwch ag Yep!

Os ydych chi rhwng 12 a 25 mlwydd oed, a'ch bod am leisio'ch barn, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

Darllen mwy …
Noise App

Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Darllen mwy …
Dyfarniad Rheoleiddiol Cartrefi Melin 2018

Dyfarniad Rheoleiddiol Cartrefi Melin 2018

Mae Llywodraeth Cymru eto wedi rhoi'r dyfarniad uchaf inni am hyfywedd ariannol, llywodraethu a gwasanaethau landlordiaid.

Darllen mwy …
Beth sy'n newid rhyngom ni a chi?

Chi, ni a CC

Gwyddom y gall Credyd Cynhwysol fod ychydig yn anodd i'w ddeall, felly rydym wedi postio rhywbeth bach defnyddiol i'w egluro, yn cynnwys beth ydyw, yr hyn sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwn ni helpu

Darllen mwy …
Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Darllen mwy …
Amdanom ni

Mae Cartrefi Melin yn Gymdeithas Tai blaenllaw yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn gymdeithas tai sy'n darparu tai fforddiadwy i denantiaid yn Ne Ddwyrain Cymru. Fel landlord cymdeithasol cofrestredig rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i adeiladu cymunedau ffyniannus. Ein cenhadaeth yw cael effaith gadarnhaol ar gymdogaethau trwy ddarparu tai cymdeithasol o ansawdd uchel i'r rhai sydd eu hangen. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ariannol i'n tenantiaid a threfnu digwyddiadau cymunedol i wella bywydau trigolion lleol.

Sefydlwyd Cartrefi Melin yn 2007 fel darparwr tai cymdeithasol dielw. Fel un o'r cymdeithasau tai mawr yng Nghymru rydym bellach yn berchen ar, ac yn rheoli dros 3,500 o eiddo ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Phowys. Yn ogystal â chynnig tai ar rent, rydym hefyd yn gwerthu eiddo y gellir eu prynu gyda chymorth cynlluniau perchentyaeth cost isel. Rydym yn helpu ein trigolion ar hyd y ffordd ac yn cynnig cyngor ar rentu a phrynu eiddo.

Cysylltwch â ni

Drwy ebost: enquiries@melinhomes.co.uk

Drwy ffonio: 01495 745910
neu neges testun: 07860 027935

Mewn argyfwng y tu allan i’n oriau arferol sef 8am–6pm
Dydd Llun i Ddydd Iau a 8am-5pm Dydd Gwener,
ffoniwch 01495 325333

Ein cyfeiriad: Cartrefi Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Am fwy o wybodaeth a sut i ddod o hyd i ni, ewch i'n tudalen Cysylltu