Newyddion Melin allan nawr!

Newyddion Melin allan nawr!

Mae rhifyn yr haf Newyddion Melin allan nawr ac ar gael i’w ddarllen ar-lein! Cyfle i gael gwybod mwy am y prosiect Fit and Fed rydym wedi cymryd rhan ynddo.

Darllen mwy …
Peidiwch â chael eich dal allan – mynnwch yswiriant

Mynnwch yswiriant

Nid ydym yn yswirio eich eiddo personol, carpedi, dodrefn neu eitemau gwerthfawr yn erbyn lladrad, tân, llifogydd neu unrhyw risg arall yn y cartref. Gallech fod ar eich colled o ddifri heb yswiriant cynnwys cartref.

Darllen mwy …
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddau Casineb

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddau Casineb

Ein datganiad yn dilyn yr adroddiadau diweddar am y cynnydd mewn gwahaniaethu hiliol a throseddau casineb ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllen mwy …
Rydym ar agor yn hwyrach!

Rydym ar agor yn hwyrach!

Rydym ar agor yn hwyrach ar ddydd Mercher 1af a’r 3ydd ymhob mis. Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni yn ystod oriau arferol y swyddfa gallwch gysylltu tan 7pm ar y dyddiau yma.

Darllen mwy …
Hunanwerthuso 2016-17

Hunanwerthuso 2016-17

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb o’n Hunanwerthusiad ar gyfer 2016-17. Fel Cymdeithas Dai yng Nghymru, rhaid i Melin gyrraedd safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy …
Amdanom ni

Mae Cartrefi Melin yn Gymdeithas Tai blaenllaw yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn gymdeithas tai sy'n darparu tai fforddiadwy i denantiaid yn Ne Ddwyrain Cymru. Fel landlord cymdeithasol cofrestredig rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i adeiladu cymunedau ffyniannus. Ein cenhadaeth yw cael effaith gadarnhaol ar gymdogaethau trwy ddarparu tai cymdeithasol o ansawdd uchel i'r rhai sydd eu hangen. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ariannol i'n tenantiaid a threfnu digwyddiadau cymunedol i wella bywydau trigolion lleol.

Sefydlwyd Cartrefi Melin yn 2007 fel darparwr tai cymdeithasol dielw. Fel un o'r cymdeithasau tai mawr yng Nghymru rydym bellach yn berchen ar, ac yn rheoli dros 3,500 o eiddo ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Phowys. Yn ogystal â chynnig tai ar rent, rydym hefyd yn gwerthu eiddo y gellir eu prynu gyda chymorth cynlluniau perchentyaeth cost isel. Rydym yn helpu ein trigolion ar hyd y ffordd ac yn cynnig cyngor ar rentu a phrynu eiddo.

Cysylltwch â ni

Drwy ebost: enquiries@melinhomes.co.uk

Drwy ffonio: 01495 745910
neu neges testun: 07860 027935

Ein cyfeiriad: Cartrefi Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Am fwy o wybodaeth a sut i ddod o hyd i ni, ewch i'n tudalen Cysylltu