Cronfa Cynhwysiant Gweithredol

Mae gan Melin Works leoliadau gwaith â thal i bobl sy’n byw ym Mlaenau Gwent a chyfleoedd hyfforddi eraill yn Sir Fynwy a Thorfaen, a hynny’n rhan o’i brosiectau Cronfa Cynhwysiant Gweithredol. Mae ein gwasanaeth cyflogi am weithio gyda’r rheini sydd yn ddi-waith yn y tymor hir neu’n economaidd anweithgar ac yn wynebu rhwystrau cymhleth sy’n eu hatal rhag gweithio.

Nod y Gronfa Gynhwysiant Gweithredol a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw cefnogi pobl er mwyn eu helpu i oresgyn rhwystrau at waith drwy wella sgiliau a chymwysterau.

Meddai Stuart Baldwin, Pennaeth tîm Melin Works; “Rydym yn gyffrous iawn i allu cynnig y cyfleoedd hyn i bobl sydd angen hyfforddiant a gwaith cyflogedig a gwella eu dewisiadau o ran cyflogaeth yn y tymor hir. Mae angen i bobl sydd â diddordeb fod yn ddi-waith yn y tymor hir (12 mis +) neu'n economaidd anweithgar, yn 25+ oed ac yn byw ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy neu Dorfaen.”

Os oes gennych ddiddordeb, fe allwch gysylltu â thîm Melin Works ar 01495 745910 neu e-bostio melinworks@melinhomes.co.uk.

active-inclusion-funding.png