Ein Bwrdd

Nid oes amheuaeth bod y sector tai cymdeithasol yn cael effaith fawr ar fywydau miloedd o bobl ar draws y wlad, bob dydd. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y bobl ar fyrddau’r sefydliadau hyn yn gwneud penderfyniadau sy’n creu gadarnhaol a hirdymor ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gallwch fod yn rhan ohono trwy ymuno

Os ydych yn credu bod gennych yr hyn mae’n ei gymryd yna cymerwch olwg ar ein gwefan bwrpasol sy'n egluro holl waith ein bwrdd a sut beth ydyw i fod yn aelod o'r bwrdd; gallwch hyd yn oed gofrestru.

Mae dros 550 o aelodau bwrdd gwirfoddol ar fyrddau cymdeithasau tai ledled Cymru, mae 12 o'r rheini ar ein Bwrdd ni.

Maent yn gyfrifol am sut y cawn ein rheoli ac maent yn pennu ein cyfeiriad strategol, sy'n gwneud yn siŵr bod ein nodau ac amcanion yn cael eu cyflawni o fewn fframwaith pendant o werthoedd ac amcanion y sefydliad. Maent hefyd yn rheoli'n effeithiol ac yn sicrhau bod rhwymedigaethau ariannol, cyfreithiol a gwasanaeth yn cael eu cyflawni yn iawn. Mae bod yn aelod o fwrdd felly yn gyfrifoldeb mawr.


Ein gwenfan.

Margaret Spencer

Cadeirydd

Margaret-Spencer-Small.jpg

Gyda phrofiad eang ar lefel uwch yn y sectorau Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Chris Edmondson MSc Cert Ed

Is-gadeirydd

Christine-Edmondson-Small.jpg

Ymchwilydd/ymgynghorydd rheoli ar ei liwt ei hun. Cafodd ei phenodi i’r Bwrdd adeg y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym Medi 2013 ar ôl cael ei chyfethol i’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2011.

Barry Holroyd

Barry-Holroyd-Small.jpg

Gwas Sifil yn y Swyddfa Gymreig, wedi ymddeol bellach.


Doiran Jones OBE

Doiran-Jones-Small.jpg

Is-gadeirydd Tai Cymunedol Cymru. Is-gadeirydd Gofal a Thrwsio Cymru. Swyddog Llywodraeth Leol (Peiriannydd Adeiladu) wedi ymddeol bellach.


Steve Cieslik BA(Anrh.) FCIH FIRPM

Steve-Cieslik-Small.jpg

Arbenigwr rheoli les-ddaliadau hunangyflogedig

Tony Crowhurst BSc CDip AF MRICS

Tony-Crowhurst-Small.jpg

Cyflogir ef gan y Prosiect Cynghori ar Anabledd a grwpiau mynediad eraill. Arbenigo mewn anableddau a materion yn ymwneud â mynediad.


Richard Essery BSc (Anrh.) MSc Chartered MCIPD Grad ICSA JP

Richard-Essery-Small.jpg

Mae gan Richard 23 mlynedd fel rheolwr AD/Dysgu a Datblygu o fewn y sectorau preifat a'r trydydd sector. Mae Richard hefyd yn ysgrifennydd ar gwmni siartredig cymwys. Mae'n aelod o Gyngor Iechyd Cymunedol Aneurin Bevan a hefyd yn aelod o gynghorau ymgynghorol Cymru a’r DU gyfer yr elusen Diabetes UK.

John Flagg BA (Anrh.) HMIT

John-Flagg-Small.jpg

Arolygwr Trethu sydd bellach wedi ymddeol.


Simon Harrison ACIB CcFA CcMAP

Simon-Harrison-Small.jpg

20 o flynyddoedd fel rheolwr corfforaethol gyda Barclays, gadawodd naw mlynedd yn ôl i gynghori ar bensiynau corfforaethol, ac yn ddiweddarach prynodd i mewn i’r busnes ariannol corfforaethol, Flexible Commercial Funding Ltd.


Matt Miller MCIH Dip Surv (P&D)

Matt-Miller-Small_.jpg

Gweithiwr Proffesiynol yn y Maes Rheoli Tai.


Lorraine Morgan RN RM RCNT PgDipN MSc(Econ) Wales FHEA

Lorraine-Morgan-Small.jpg

Wedi ymddeol erbyn hyn, roedd Lorraine yn Diwtor Staff y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn arwain ar reolaeth academaidd y cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hi'n ymgynghorydd i Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn yng Nghymru ac mae'n aelod o Fwrdd Gofal a Thrwsio Cymru.


Toula Pearson

Toula-Pearson-Small.jpg

Aelod o’r bwrdd tenantiaid. Cafodd Toula ei hethol i’r Bwrdd yn dilyn pleidlais i denantiaid ym mis Ebrill 2008. Cafodd ei hail-ethol i’r Bwrdd ym mis Ebrill 2014..


Dennis Robinson LLB (Anrh.)

Dennis-Robinson-Small.jpg

Mae Dennis yn Gyfreithiwr sydd bellach wedi ymddeol.


Lyndon May

Lyndon-May-Small.jpg

Aelod o’r Bwrdd sy'n cynrychioli Trigolion. Cafodd Lyndon ei ethol ym mis Ebrill 2014. Goruchwyliwr gydag ICI Fibres, bellach wedi ymddeol.


Julie Thomas RNMH, DipN, MSc (Gofal Iechyd)

Julie-Thomas.jpg

Mae Julie wedi ymddeol. Roedd hi’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol Gwasanaethau Cymunedol gynt ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.


Anne Hayward LLB

Anne-Hayward-small.jpg

Mae Anne yn gyfreithiwr sydd wedi ymddeol a ymunodd â'r Bwrdd yn 2016. Mae hi wedi bod yn gysylltiedig â thai cymdeithasol am gyfnod sylweddol o'i bywyd gwaith.


Janet Harris

Janet-Harris-small.jpg

Mae Janet yn wyneb cyfarwydd i Melin am ei bod yn Gadeirydd ar Banel ein Dinasyddion ar hyn o bryd. Croesawyd hi i'r Bwrdd yn 2016.