Ffyrdd i dalu

Mae gan bob un ohonom filiau i'w talu ac yn ôl pob tebyg yr un mwyaf pwysig yw eich rhent. Rydym yn cynnig llawer o ffyrdd i dalu yn ogystal â chyngor ar gyllidebu er mwyn gwneud hyn mor hawdd i chi ag y gallwn. Yn gyfnewid rydym yn disgwyl i chi wneud pob ymdrech i gadw i fyny gydag eich taliadau rhent. Cofiwch, os ydych yn cael trafferth talu, peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod; siaradwch â ni.

Dyma sut y gallwch dalu rhent a ffioedd gwasanaeth:

Trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein

Mae eich cyfrif ar-lein hefyd yn ffenestr handi i bob agwedd ar eich tenantiaeth, o atgyweiriadau a wnaed ac y gofynnwyd amdanynt ar gyfer eich cartref i’r wybodaeth ddiweddaraf am eich cyfrif rhent. 

Debyd uniongyrchol

Mae'n un o'r ffyrdd hawsaf i dalu biliau. Unwaith y byddwch wedi ei drefnu gallwch anghofio amdano a bydd eich rhent yn cael ei dalu heb i chi orfod cofio pryd fydd angen ei dalu bob wythnos neu bob mis.

Byddwn yn cymryd y swm y cytunwyd arno yn uniongyrchol o'ch cyfrif banc. Os yw'r swm yn newid byddwn yn rhoi 14 diwrnod o rybudd i chi cyn y dyddiad y byddwn yn ei gymryd. Chi sy'n dewis p'un ai i dalu bob wythnos neu bob mis drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae'n hawdd, argraffwch a llenwi'r ffurflen Debyd Uniongyrchol hon hon a’i hanfon atom yn Nhŷ’r Efail, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0XJ. Neu fel arall, gallwn anfon ffurflen atoch os nad oes gennych fynediad i argraffydd.

Archeb sefydlog

Mae hwn yn drefniant yr ydych yn ei wneud gyda'ch banc, er mwyn iddynt dalu eich rhent yn uniongyrchol i mewn i'n cyfrif banc. Ni allwn newid swm y taliad hwn, felly os yw'r rhent yn mynd i fyny neu i lawr chi sy'n gyfrifol am roi gwybod i'ch banc.

I drefnu archeb sefydlog, bydd angen i chi gysylltu ag un o'n Tîm Cyllid, a fydd yn anfon ffurflen atoch i'w chwblhau. Ar ôl gwneud hyn anfonwch y ffurflen i'ch banc i roi gwybod iddynt faint y byddwch yn ei dalu i ni a'r dyddiad yr ydych am iddo gael ei dalu.

Bancio ar y rhyngrwyd

Os ydych yn bancio ar-lein, gallwch hefyd dalu eich rhent ar-lein drwy wefan eich banc. I wneud hyn, y cyfan sydd ei angen arnoch yw ein manylion banc a'ch rhif cyfeirnod tenantiaeth, fel y gallwn adnabod eich taliad. Ffoniwch ein Tîm Cyllid ar 01495 745920 i gael manylion ein cyfrif banc.

Allpay

Gallwch dalu eich rhent drwy wefan Allpay. Gwnewch yn siŵr bod gennych eich cerdyn Allpay wrth law pan fyddwch yn talu.

Bancio dros y ffôn

Defnyddiwch gwasanaeth ffôn awtomataidd Allpay i dalu – ffoniwch 08702 436040. Bydd angen eich cerdyn Allpay arnoch pan fyddwch yn galw.

Rhowch alwad i ni ar 01495 745910

Sicrhewch fod gennych gerdyn debyd neu gredyd wrth law pan fyddwch yn ffonio. Neu os ydych yn pasio ein swyddfa gallwch dalu arian parod neu siec wrth y dderbynfa. A fyddech cystal â sicrhau bod gennych yr arian cywir am na allwn roi newid.