Melin Works

Mae Melin Works yn cynnig amrywiaeth o brosiectau sy'n anelu i helpu trigolion i wella eu sgiliau a dod o hyd i waith. 

Mae'n cynnwys ystod eang o gyfleoedd i wella eich cyfleoedd gwaith, gan gynnwys hyfforddiant achrededig, gwirfoddoli, blasu gwaith, prentisiaethau a hyfforddwyr sy'n raddedigion. 

Rydym wedi cael cryn lwyddiant gyda ein prosiectau hyd yn hyn ac rydym yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ehangu ein hystod o wasanaethau.

Mae ystod ac amrywioldeb Melin Works yn ein galluogi i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol ein trigolion a chymunedau, ac mae'n ein helpu i ddarparu mwy na brics a morter yn unig.

Adnoddau

Dyma ond rhai o’r prosiectau yr ydym yn eu cynnal ar hyn o bryd:

  • Melin Cares
  • Gweledigaeth Gwirfoddoli Melin
  • Prentisiaethau

    Prosiectau yn y gorffennol:

  • Twf Swyddi Cymru
  • GwirVol
  • Lleoliadau gwaith ILM
  • Stepping Stones

Os hoffech chi help i ddod o hyd i waith neu gael mwy o wybodaeth am Melin Works cysylltwch â'r Adran Cymunedau a Mentergarwch ar 01495 745910, neu ewch i'n tudalen swyddi i weld y swyddi gwag sydd gan Melin ar hyn o bryd.

I gael gwybod y diweddaraf am brosiectau Melin Works yn y dyfodol, llenwch y ffurflen ar ochr dde'r dudalen hon, gan ddewis 'Melin Works' yn y gwymplen. gallwch ddilyn Melin Works ar Facebook neu Trydar i gael y newyddion a'r cyfleoedd diweddaraf.


Os yw unrhyw rai o'r cyfleoedd canlynol yn swnio fel rhywbeth fyddai o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen gyswllt ar y dde a gallwn eich helpu i gael y sgiliau a'r profiad sydd ei angen arnoch i gychwyn yn y byd gwaith.

Y Prentis

Mae ein rhaglen Y Prentis yn ymwneud â chael prentisiaethau yn y diwydiant adeiladu ar draws y de. Cysylltwch drwy'r ffurflen gyswllt ar y dde. Os ydych yn ystyried bod yn saer coed, plymiwr, adeiladwr cyffredinol neu drydanwr yna gallai hyn fod yr union beth i chi. Gallwch gael gwybod mwy ar wefan Y Prentis.


Profiad gwaith

Os ydych am gael gwybod sut beth yw gweithio gyda Melin neu cael profiad o weithio yn y sector tai, yna gall ein rhaglen profiad gwaith gynnig hynny i chi. Rydym yn cynnig sesiynau wythnos neu bythefnos i bawb dros 14.


Gwirfoddoli

Gallwch roi hwb i'ch sgiliau a'ch profiad mewn meysydd penodol trwy ymuno yn ein rhaglen Gwirfoddoli. Gallech roi help llaw yn un o'n digwyddiadau cymunedol neu weithio yn y swyddfa yn cwrdd â'n trigolion.