Cod Parch Melin

Fel un o drigolion Melin gallwch ddisgwyl cael eich trin yn deg a gyda pharch. Dyma yw ein Cod Parch sy'n amlinellu sut y byddwn yn ymddwyn tuag atoch a beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi yn gyfnewid. 
 • Disgwylir i’n staff a chontractwyr drin trigolion gyda chwrteisi bob amser. Dychwelwch yr un cwrteisi os gwelwch yn dda.
 • Pan fyddwch yn gofyn m wasanaeth byddwch yn barod i roi cymaint o wybodaeth ag y medrwch gan ateb cwestiynau yn onest. Gorau po fwyaf o wybodaeth gywir fydd gennym, hawsach oll fydd hi i ni ddelio â’ch ymholiadau mewn ffordd brydlon.
 • Byddwn bob amser yn egluro’r hyn y medrwn ei wneud wrth ymateb i’ch ceisiadau a phan na fyddwn, pam. Byddwch yn barod i wrando.
 • Peidiwch â defnyddio iaith ymosodol pan fyddwch yn delio gyda’n staff neu gontractwyr.
 • Ni fyddwn yn derbyn bygythiadau neu drais yn erbyn unrhyw aelod o staff na chontractwyr. Byddwn yn dilyn camau gweithredu os bydd y fath achosion yn codi.
 • Mae gennym ddyletswydd i gynnal a chadw ein heiddo. Cofiwch eu trin â pharch. Byddwn yn cosbi unrhyw un sy’n achosi difrod yn bwrpasol.
 • Mae gennych chi a’ch cymdogion hawl i fwynhau eich cartref a hynny’n mewn ffordd heddychlon. Cofiwch fod eich ymddygiad chi yn effeithio eraill a chofiwch drin eich cymdogion fel y byddech yn disgwyl cael eich trin eich hun.
 • Os ydych yn cael problemau rhowch wybod i ni cyn i’r broblem waethygu.
 • Rhowch wybod i ni os bydd eich amgylchiadau yn newid er mwyn i ni fedru parhau i fodloni eich anghenion.
 • A fyddech cystal â chadw apwyntiadau gyda chontractwyr a staff. Os, am unrhyw reswm, bydd angen i chi ganslo, rhowch wybod i ni, gan gofio rhoi cymaint o rybudd ag y medrwch.
 • Rydym am helpu. Cofiwch ddweud wrthym os bydd eich manylion cyswllt yn newid ac ymatebwch os gwyddoch ein bod yn ceisio cysylltu â chi. 

  Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg, gallwch gwyno. Dywedwch wrthym beth sydd wedi digwydd drwy e-bostio qualitymanagement@melinhomes.co.uk.

Gallwch hefyd riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy lenwi’r ffurflen ar-lein.