Atgyweiriadau

Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gwybod ei fod i chi hefyd. Dyna pam, rydym yn gwella ein cartrefi bob amser ac mae gennym raglen barhaus o waith ar gyfer pob un o'n 3,800 o gartrefi. Rydym wrthi bob amser yn gwirio gwaith ein contractwyr i wneud yn siŵr ei fod o'r safon uchaf.

Rhoi gwybod am waith atgyweirio

Os bydd pethau’n mynd o chwith rhowch wybod i ni. Mae yna sawl ffordd i rhoi gwybod am waith atgyweirio.

Mewngofnodwch i eich cyfrif ar y safle.

Trwy e-bost: repairs@melinhomes.co.uk

Dros y ffôn: Rhowch alwad i ni ar 01495 745910 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm)

Trwy neges testun (tecst): Anfonwch neges destun atom, gan gynnwys rhif y tŷ, cod post a disgrifiad byr o'r broblem i 07860 027935

Y tu allan i oriau gwaith, mewn argyfwng yn unig: 01495 325333 (Codir tâl arnoch am unrhyw alwad nad yw'n wir argyfwng)

Gallwch hefyd anfon neges atom drwy Facebook neu Trydar.

Os oes nwy yn gollwng, rhowch wybod i Transco ar unwaith ar 0800 111999.


Mathau o atgyweiriadau

Argyfwng: Mae atgyweiriad sy'n argyfwng yn broblem sy'n debygol o achosi perygl i'ch iechyd neu ddifrod difrifol i'ch cartref, ee llifogydd, methiant trydanol neu wres canolog yn methu'n gyfan gwbl mewn tywydd garw (Hydref i Fawrth). Byddwn yn ei wneud yn ddiogel ar yr un diwrnod, a chyflawni unrhyw waith pellach yn ystod oriau gwaith arferol.

Brys: Byddai gwaith atgyweirio brys yn rhywbeth fel toiled yn gollwng neu ddiffyg dŵr poeth. Byddwn yn cwblhau gwaith atgyweirio brys o fewn saith diwrnod calendr.

Arferol:  Mae atgyweiriad arferol yn rhywbeth nad yw'n debygol o achosi unrhyw ddifrod i'ch cartref neu effeithio ar eich iechyd, ee gwteri wedi blocio neu atgyweiriadau i'r gegin. Byddwn yn cwblhau atgyweiriadau arferol o fewn 28 diwrnod.

Cwestiynau cyffredin

C. A fyddwch yn dod i newid fy mwlb golau?
A. Mewn ardaloedd cymunol yn unig yr ydym yn newid bylbiau.

C. Beth ydw i’n ei wneud os yw fy sinc neu doiled wedi blocio?
A. Fel arfer byddwn yn gofyn i chi yn gyntaf i roi cynnig ar rhywbeth i ddadflocio'r sinc / toiled i weld a oes modd datrys y broblem. Os nad yw, yna byddwn yn dod i'ch cartref, fodd bynnag, os byddwn yn ymweld â chi a darganfod mai bwyd, gwallt, hancesi gwlyb ac ati oedd wedi achosi'r broblem, yna efallai y byddwch yn gorfod talu am gost yr alwad.


Am newid pethau yn eich cartref?

Trafodwch bethau gyda ni os ydych am wneud unrhyw dirlunio caled yn eich gardd fel gosod patio neu waliau. Y tu mewn, os ydych yn ystyried cael bath, sinc neu doiled newydd neu gegin newydd mae angen i chi gysylltu â ni yn gyntaf.

Rhowch alwad i ni ar 01495 745910 neu e-bostiwch enquiries@melinhomes.co.uk a dywedwch wrthym beth yn union yr ydych am ei newid ac fe allwn ni ddweud wrthych a yw hynny’n bosibl, neu anfon syrfëwr atoch i roi cyngor i chi ar y ffordd orau i ddatrys unrhyw broblem gyda’ch cynlluniau.


Grantiau Addasiadau Corfforol

Os yw lefel eich symudedd yn newid, efallai gallwn ni eich helpu i aros yn eich cartref yn ddiogel gyda help Grantiau Addasiadau Corfforol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Gall yr arian yma helpu i dalu am addasiadau i’r ystafell ymolchi, lifft grisiau, rampiau a chanllawiau etc.

Er mwyn bod yn gymwys am daliad fe fydd angen i chi gyflwyno cyfeireb ysgrifenedig gan Therapydd Galwedigaethol yn amlinellu’r addasiadau sydd angen.
Gallwch gofrestru eich manylion ar gyfer cael asesiad gan Therapydd Galwedigaethol trwy alw un o’r rhifau canlynol, yn dibynnu ar ble yr ydych yn byw:
Casnewydd – 01633 656656
Torfaen – 01495 762200
Powys – 01597 827633
Sir Fynwy – 01873 735885
Blaenau Gwent – 01495 354658

Pan fyddwn yn derbyn yr argymhellion gan eich Therapydd, byddwn yn helpu chi gyda’r gwaith papur, a bydd ein syrfewyr yn cwblhau asesiad. Bydd rhai addasiadau mwy angen cadarnhad gan Lywodraeth Cymru a gall hyn golygu bod y gwaith yn hirach yn cael ei gwblhau.