Chi, ni a CC

Rydym yn deall y gall Credyd Cynhwysol fod yn anodd ei ddeall, felly rydym wedi rhoi nodiadau esboniadol isod. Os ydych angen help, mae ein tîm Cyngor Ariannol wastad yma i helpu.

WUC1.png

Felly, beth yw CC?

Mae CC, neu Gredyd Cynhwysol, yn un taliad misol a delir am yn ôl, yn cynnwys chwe budd-dal unigol:

  • Lwfans Chwilio am Swydd Seiliedig ar Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Treth Plant
  • Cymorth Incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chynhaliaeth Seiliedig ar Incwm

WUC2.png

WUC3.png

Beth sy’n newid rhyngom ni a chi?

Bydd angen i chi dalu eich rhent i ni. Ond bydd angen i chi wneud cais ar wahân am y Dreth Gyngor yn uniongyrchol gyda’ch awdurdod lleol

WUC4.png
WUC5.png

Sut medrwch baratoi?

Bydd angen i chi fedru cofrestru (yn GOV.UK), hawlio a delio gyda CC.

Dylech wneud yn siŵr bod gennych gyfrif banc. Gellir talu CC i mewn i Gyfrif Cyfredol, Cyfrif Banc Sylfaenol, Cyfrif Undeb Credyd, Cyfrif Cerdyn y Swyddfa Bost neu Gyfrif Cerdyn Rhagdaledig. Os nad oes gennych gyfrif, gellir gwneud hynny arlein neu yn y gangen. Os nad ydych yn siŵr, holwch aelod staff mewn unrhyw fanc pa gyfrif yw’r gorau i chi.

WUC6.png

Beth nesaf?

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, bydd angen i chi fynd i’r Ganolfan Waith am gyfweliad, darparu dogfennau a llofnodi’r gwaith papur.

WUC7.png

Beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth?

Medrwn helpu! Mae gennym dîm o gynghorwyr ariannol wedi eu hyfforddi yn ein tîm Incwm a Chynhwysiant. Rydym eisiau i chi siarad gyda ni; ni fedrwn helpu os nad ydym yn gwybod. Mae nifer o fudiadau eraill a fedr helpu; Turn2us, Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol, Cyngor ar BopethLlinell Ddyledion Genedlaethol and Step Change.