Cwyno

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl y gallwn ond weithiau gall pethau fynd o chwith. Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fydd bydd hyn yn digwydd fel y gallwn wneud pethau'n iawn a pharhau i wella ein gwasanaethau.

Dweud ein dweud

Os ydych yn anfodlon â'r gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn gennym neu gan unrhyw un o'n contractwyr, a fyddech cystal â chodi'r mater gyda ni cyn gynted ag y bo modd. Gallwch gysylltu â ni trwy lythyr, dros y ffôn, ffurflen we, e-bost neu yn bersonol, a byddwn yn ymateb yn brydlon ac yn gwrtais. Yn y lle cyntaf, bydd eich cwyn yn cael ei thrin gan rywun o'r adran berthnasol, ac rydym yn gobeithio y gall y rhan fwyaf o faterion gael eu datrys ar unwaith. Os na, bydd eich cwyn yn cael ei thrin yn ffurfiol. Rydym yn anelu i gwblhau'r ymchwiliad o fewn 5 diwrnod gwaith ond ar adegau efallai y bydd angen mwy o amser a gwybodaeth arnom. Os dyna fydd yr achos, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy gydol y broses. Fel arfer, byddwn ond yn ystyried eich pryderon os dywedwch wrthym amdanynt o fewn chwe mis o'r dyddiad y digwyddodd yr achos. Beth bynnag, waeth beth yw'r amgylchiadau, ni fyddwn yn ystyried unrhyw bryderon am faterion a ddigwyddodd dros flwyddyn yn ôl.

Datrys

Os byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn yn ffurfiol, rhown wybod i chi am yr hyn a ganfuwyd,  egluro sut y daethom i'n casgliadau a chysylltu â chi i'w datrys. Unwaith y byddwn wedi datrys y mater gyda chi byddwn yn cadarnhau hyn drwy gysylltu â chi yn y modd sydd yn well gennych, ac yn cau'r achos 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad y byddwn yn ei anfon. Os ydych, ar ôl hyn, yn parhau i fod yn anfodlon gyda'r ffordd yr aethom ati i drin eich cwyn, gallwch apelio at ein Prif Weithredwr o fewn mis o'r ymchwiliad.

I wneud hyn dylech ysgrifennu at:
Yr Adran Rheoli Ansawdd
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ
E-bostio qualitymanagement@melinhomes.co.uk neu ffonio 01495 745910.

Bydd manylion eich cwyn a'r ymchwiliad yn cael ei adolygu ac efallai y bydd y Prif Weithredwr yn ceisio datrys eich cwyn yn uniongyrchol neu'n cyfeirio eich achos at Uwch Gyfarwyddwr Melin. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ei benderfyniad o fewn 25 diwrnod gwaith o ddyddiad eich apêl. Os ydym wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddwn yn ymddiheuro, esbonio'r hyn sydd wedi digwydd a gwneud yn siŵr nad yw'n digwydd eto. Os bydd canlyniad yr ymchwiliad yn codi mater sy'n ymwneud â pholisi, bydd ein tîm Rheoli Ansawdd yn sicrhau bod unrhyw newidiadau angenrheidiol i bolisi neu weithdrefn yn cael eu gweithredu.

Os ydych dal i fod yn anfodlon, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:

1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
Ffôn: 0845 601 0987 E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

Bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl bod eich cwyn wedi cael ei thrin yn unol â gweithdrefn gwynion Melin yn y lle cyntaf. Mae cyngor annibynnol ar gael gan eich Canolfan Cyngor ar Bopeth leol, eich adran Iechyd yr Amgylchedd lleol, Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol a Shelter Cymru.

Gallwch hefyd gysylltu â'ch cynrychiolydd ar 'Banel Trigolion Melin' am gyngor ar unrhyw adeg :

Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ
Ffôn: 01495 745910 Email: residentspanel@melinhomes.co.uk.