Sut i wneud cwyn

Weithiau gall pethau fynd o le felly os ydych chi’n teimlo fod y gwasanaeth yr ydym wedi ei roi yn waeth na’r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, gadewch i ni wybod fel y gallwn ni gywiro pethau.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â chymydog, er enghraifft anghydfod neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych am ddweud am broblem gyda’ch cartref, fel nam neu atgyweiriad, yna dylech gysylltu â ni i gychwyn trwy enquiries@melinhomes.co.uk. Os ydych chi’n anfodlon gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb yna efallai y byddech am ddilyn gyda chwyn.

Rydym am wybod beth yr ydych yn meddwl am ein gwasanaethau ac yn credu bod darparu gwasanaethau ardderchog i’n trigolion a chwsmeriaid yn hanfodol. Rydym am wybod beth yr ydych yn meddwl ac yn croesawu eich adborth, yn dda ac yn ddrwg, ar wasanaethau. Rydym am ddysgu o ganmoliaeth a chwynion er mwyn gwella.

Fel arfer byddwn dim ond yn ystyried eich cwyn os byddwch yn dweud wrthym o fewn chwe mis o’r digwyddiad. Beth bynnag fo’r amgylchiadau, ni fyddwn yn ystyried pryderon am unrhyw faterion a ddigwyddodd dros flwyddyn yn ôl.

Ffyrdd o ddweud wrthym ni sut yr ydym yn gweithredu

Mae yna nifer o ffyrdd i chi gwyno neu roi canmoliaeth

  • Adborth – Cwblhewch y ffurflen adborth ar gefn ein taflen gwynion
  • Ffôn 01495 745910
  • Ffurflen ar y wefan Cwblhewch y ffurflen ar y dudalen hon neu unrhyw dudalen ar ein gwefan
  • Sgwrs fyw Defnyddiwch y blwch sgwrs fyw ar unrhyw dudalen ar ein gwefan
  • E‐bost qualitymanagement@melinhomes.co.uk
  • Cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter
  • Wyneb yn Wyneb – Galwch yn ein swyddfeydd a siaradwch ag aelod o staff
  • Trwy lythyr – Ysgrifennwch atom ni a danfonwch y llythyr at: Adborth Cwsmeriaid, Tŷ’r Efail, Lower Mill Field, Pont‐y‐pŵl Torfaen NP4 0XJ

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn cwyno?

Rydym yn ceisio datrys eich cwyn ar adeg y cysylltiad cyntaf. Serch hynny, os nad ydym yn gallu datrys unrhyw faterion fel cais am wasanaeth mae gennym broses ffurfiol ble fyddwn yn edrych i mewn i’ch sylwadau.

Cam 1 – Ymchwiliad Ffurfiol gan Reolwr Gwasanaeth

Mae cwynion cam 1 yn cael eu danfon at reolwr gwasanaeth i ymchwilio iddyn nhw. Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith a fydd yn rhoi manylion ynglŷn â phwy sy’n ymchwilio i’ch cwyn. Y person yma fydd yr aelod staff enwebedig sy’n ymchwilio i’ch cwyn. Dyma’r aelod o staff sy’n ymateb i chi ynglŷn â’ch sylwadau. Byddwn yn ymateb yn ffurfiol i chi o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl cydnabod eich cwyn.

Os ydych yn teimlo nad ydym ni wedi datrys eich cwyn neu os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, byddwn yn symud eich cwyn i gam 2.

Cam 2 – Apêl Cwynion

Yng ngham 2 mae’r gŵyn yn cael ei throsglwyddo at Gyfarwyddwr sy’n gyfrifol am y gwasanaeth a fydd yn ystyried a ydym wedi rhoi ymateb priodol a chymesur. Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith a fydd yn rhoi manylion am bwy fydd yn ymchwilio i’ch cwyn. Dyma’r person a fydd yn ymateb i chi ynglŷn â’ch sylwadau. Byddwn yn ymateb yn ffurfiol i chi o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl cydnabod eich cwyn.

Cwynion heb eu

Datrys Os ydych chi’n teimlo nad yw eich cwyn wedi ei datrys yn llawn ar ôl mynd trwy’n prosesau mewnol yn llwyr, gallwch gyflwyno’ch cwyn i nifer o asiantaethau allanol a fydd yn canoli’n annibynnol ar y penderfyniad yr ydym ni wedi gwneud.

Ar gyfer cwynion yn ymwneud â thai cysylltwch â:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
Ffôn: 0300 790 0203
Ffacs: (01656) 641199
Y we: www.ombudsman‐wales.org.uk
E‐bost: ask@ombudsman‐wales.org.uk

Am gwynion yn ymwneud â Chynlluniau Ariannu Cefnogaeth i Bobl, cysylltwch â’ch awdurdod lleol a gofynnwch am gael siarad â’r tîm cefnogi pobl.

Gall fod yn berthnasol hefyd i siarad â thîm Safonau Masnach eich Awdurdod Lleol os ydym wedi darparu gwasanaeth sy’n gysylltiedig â’n gweithgareddau atodol.

Cymorth a Chyngor

Os ydych chi angen cymorth neu gyngor i wneud cwyn, gallwch gysylltu â’ch cynghorydd lleol. Aelod Cynulliad (AC) neu Aelod Seneddol. Fel arall, gallwch ofyn am gefnogaeth gan sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth neu asiantaethau eraill.