Eich budd-daliadau

Os ydych yn derbyn unrhyw fath o fudd-dal gan y wladwriaeth, byddwch yn gwybod, mae’n siŵr bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwneud nifer o newidiadau i’r system.

Tan-feddiannaeth

Os ydych yn byw mewn cartref sydd yn fwy nag sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu ac os ydych o dan oedran pensiwn, cyfyngir ar eich hawl i fudd-dal tai. Gelwir hyn yn ffi tan feddiannaeth (sydd yn fwy adnabyddus fel y 'dreth ystafell wely'). Os oes gennych un ystafell sbâr byddwch yn colli 14% o'ch incwm net (£11) yr wythnos, neu 25% o'ch incwm (£20) yr wythnos os oes gennych ddwy neu fwy. Os na allwch ddod o hyd i le addas i symud i, neu os ydych yn dewis peidio â symud, bydd angen i chi eich hun dalu'r diffyg hwn.

Mae yna rhai eithriadau:

Plant ag anabledd difrifol, caniateir ystafell eu hunain ar eu cyfer pe byddent yn debygol o amharu’n ddifrifol ar gwsg plentyn arall pe byddai angen iddynt rannu ystafell.

Gofalwyr maeth, caniateir ystafell wely ychwanegol ar eu cyfer, hyd yn oed rhwng lleoliadau.

Plant sy’n oedolion ac yn y lluoedd arfog, ystyrir eu bod yn byw gartref tra eu bod i ffwrdd yn gwasanaethu.

Maint ystafelloedd gwely - Tra bod yna rheolau ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei ystyried yn ystafell wely o ran rheolau gor feddiannaeth, NID yw hyn yn berthnasol i’r tâl ar gyfer tan feddiannaeth.

Os ydych yn ystyried dechrau teulu ac am aros mewn tŷ mwy o faint, bydd rhaid i chi dalu’r tâl yn y tymor byr.

Felly, beth ydym ni wedi ei wneud?

Mae ein Tîm Incwm a Chynhwysiant wedi cysylltu â phob un ohonoch, a allai, yn ein barn ni, deimlo effaith y newid hwn, er mwyn helpu i nodi beth yw eich opsiynau. Gall y rhain gynnwys:

 1. Symud i eiddo llai
 2. Ystyried derbyn lletywr
 3. Hyrwyddo eich incwm i’r eithaf i’ch helpu i leihau eich treuliau a chyllidebu’n effeithiol er mwyn i chi allu dalu’r gwahaniaeth y gallech fod yn ei golli mewn budd-dal tai.

I rai nad ydynt yn gallu fforddio'r rhent gyda'r gostyngiad mewn budd-dal tai, efallai y byddwn yn gallu eich helpu i wneud cais am gyllid ychwanegol gan y Taliad Tai yn ôl Disgresiwn sy'n cael ei weinyddu gan eich cyngor lleol. Cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol os oes angen help arnoch.


Credyd Cynhwysol

Bydd budd-dal tai yn awr yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi ac nid i ni. Bydd cartrefi sy'n hawlio budd-daliadau drwy brawf modd, megis Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, IS, Budd-dal Tai neu Fudd-dal Plant a Chredyd Treth Gwaith yn fuan yn derbyn Credyd Cynhwysol yn lle hynny. Mae hwn yn un taliad misol, sengl a bydd yn cynnwys eich budd-dal tai. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich rhent yn cael ei dalu. Bydd rhaid i chi hefyd gyllidebu ar gyfer eich biliau a'ch gwariant bob mis i wneud yn siŵr bod digon o yn y pot i dalu am hanfodion. 

Os nad oes gennych gyfrif banc sy'n caniatáu debydau uniongyrchol, mae'n syniad da i chi gael un. Gallai eich helpu i gadw ar ben eich rhent. Gallwn eich helpu i wneud hyn. Bydd cyfrif banc yn eich galluogi i sefydlu debyd uniongyrchol, gan wneud rhent a thaliadau eraill yn haws.


Cap Budd-daliadau

Mae budd-daliadau i deuluoedd nad ydynt yn gweithio wedi cael eu capio. Y mwyaf y gall y rhan fwyaf o gartrefi ei hawlio yw £500 yr wythnos neu £26,000 y flwyddyn neu £350 yr wythnos ar gyfer hawliwr sengl. Bydd unrhyw incwm sy'n uwch na'r lefel hon yn cael ei leihau o'ch budd-dal tai sy'n golygu efallai y bydd rhaid i chi dalu mwy tuag at eich rhent. Bydd y cap yn effeithio arnoch os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol neu un o'r budd-daliadau canlynol: Lwfans Ceisio Gwaith neu Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, yn ogystal â'r canlynol:

 • Budd-dal tai
 • Credydau treth plant
 • Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
 • Budd-dal plant
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans  a chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau
 • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau
 • Lwfans Mamolaeth
 • Lwfans gŵr gweddw, lwfans rhieni gwraig weddw a phensiwn gwraig weddw
 • Lwfans profedigaeth
 • Lwfans gwarcheidwad
 • Lwfans cyflogaeth gostyngol
 • Lwfans anabledd difrifol.How we can help

Cafodd y Cap Budd-daliadau ei gyflwyno ym mis Ebrill 2013 a bydd yn cael ei orfodi drwy leihau eich budd-dal tai yn ôl y swm yr ydych yn ei dderbyn dros y cap. Mae'r Cap Budd-dal yn anelu i annog y rheini nad ydynt yn gweithio, i chwilio am waith. Pe byddech yn cael trafferth gyda'r gostyngiad hwn mewn incwm, gallwn ni helpu. Os ydych yn gallu gweithio, cysylltwch â'n tîm Cyngor Cyflogaeth, a all helpu i wella’ch cyfleoedd gwaith. I’r rheini ohonoch sydd yn rhy sâl i weithio gall ein Tîm Cyngor Ariannol eich helpu i wneud cais am unrhyw fudd-daliadau anabledd priodol.


Lwfans Byw i'r Anabl

Bydd hawliadau lwfans byw i'r anabl i bobl o oed gwaith yn awr yn cael eu seilio ar asesiad meddygol. Byddant yn cael eu hadnabod fel taliadau annibyniaeth personol. Mae'r system newydd yn canolbwyntio ar yr hyn y gall pobl ei wneud. Bydd y newidiadau i'r TAP yn effeithio ar y rheini sydd rhwng 16 a 65 oed - yn cynnwys y dyfarniadau gwreiddiol a roddwyd yn 'amhenodol'. Bydd hawlwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am DAP. Os nad yw'r ffurflen hawlio TAP yn cael ei chwblhau, bydd eich hawliad Lwfans Byw i'r Anabl yn dod i ben.

Bydd TAP yn gofyn am adolygiadau rheolaidd ac maent yn dibynnu llawer mwy ar dystiolaeth ac asesiadau meddygol, felly mae'n bwysig bod hawlwyr yn mynychu apwyntiadau rheolaidd, rhoi gwybod i feddygon teulu am salwch, ymgysylltu gydag unrhyw arbenigwyr, asiantaethau cymorth a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd y byddwch yn cael eich atgyfeirio atynt.

Nid fydd gan TAP gyfradd lefel isel, dim ond cyfradd safonol ac uwch – bydd y rheini sydd ag anghenion gofal lefel isel yn colli allan.

Os oes angen help arnoch gyda chais TAP, cysylltwch â’n tîm Cyngor Ariannol.