Eich cartref

Mae cadw eich cartref mewn cyflwr ardderchog yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gwybod ei fod i chi hefyd. Dyna pam ein bod wrthi'n eu gwella a sicrhau bod pethau'n rhedeg mor esmwyth â phosibl bob amser. Weithiau mae pethau'n mynd o chwith, a bydd angen i chi roi gwybod i ni pan fydd hynny'n digwydd, felly dyma sut:

Mae rhoi gwybod am eich atgyweiriad yn hawdd ac mae gennym lawer o ffyrdd i chi wneud hynny:

 • Mewn gofnodi i eich cyfrfif.
 • Defnyddio’r ffurflen ar ochr dde y dudalen hon  
 • Trwy e-bostl
 • Cysylltu â ni ar Facebook neu Trydar.
 • Trwy neges testun (tecst): 07860 027935 (gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys rhif y tŷ, cod post a disgrifiad byr o’r broblem.)
 • Dros y ffôn: 01495 745910 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm)

Cyn i chi gysylltu â ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn ceisio asesu pa fath o waith atgyweirio sydd gennych.

A yw fy ngwaith atgyweirio yn argyfwng?
Mae atgyweiriad sy'n argyfwng yn un a allai achosi perygl i'ch iechyd neu ddifrod difrifol i'ch cartref, ee - llifogydd, methiant trydanol neu wres canolog sy'n methu'n gyfan gwbl mewn tywydd garw (Hydref i Fawrth). Os credwch fod eich gwaith atgyweirio yn achos brys, byddwn yn ei wneud yn ddiogel ar yr un diwrnod, ac yn gwneud unrhyw waith pellach yn ystod oriau gwaith arferol.

A yw fy ngwaith atgyweirio yn un brys?
Gall gwaith atgyweirio brys fod yn rhywbeth fel toiled yn gollwng neu ddiffyg dŵr poeth. Os yw eich gwaith atgyweirio yn debyg i hyn, yna byddwn yn ei gwblhau o fewn saith niwrnod.

A yw fy atgyweiriad yn un cyffredinol?
Mae hyn yn rhywbeth nad yw'n debygol o achosi unrhyw ddifrod i'ch cartref na effeithio ar eich iechyd, gallai hyn fod yn gwter sydd wedi blocio, neu ddrws cegin sydd wedi disgyn i ffwrdd. Os oes gennych y math yma o waith atgyweirio, byddwn yn ei gwblhau o fewn 28 diwrnod.

Y tu allan i oriau gwaith, mewn argyfwng yn unig: 01495 325333 (Codir tâl ar y tenant am unrhyw alwad nad yw'n wir argyfwng). 

Os oes nwy yn gollwng, rhowch wybod i Transco ar unwaith ar 0800 111999.

Gweler ein safonau gwasanaeth atgyweirio.

Some common questions we have been asked

C. A fyddwch yn dod i newid fy mwlb golau?
A. Mewn ardaloedd cymunol yn unig yr ydym yn newid bylbiau golau.

C. Mae gen i broblem gyda llygod mawr.
A. Mae angen i chi gysylltu â’ch Cyngor lleol am mai y nhw sy’n delio â rheoli plâu, ond cysylltwch â Melin hefyd i roi gwybod i ni pan fyddant am fynd i mewn i’r eiddo.

C. Mae yna nyth gacwn.
A. Byddwn yn trin nythod cacwn os ydynt ynghlwm wrth yr eiddo (nid yw hyn yn cynnwys y sied)

C. Mae fy sinc neu doiled wedi blocio.
A. Gofynnwn i drigolion yn gyntaf i roi cynnig ar rywbeth i ddadflocio'r sinc / toiled cyn i ni fynychu. Fodd bynnag, os byddwn yn ymweld â chi a darganfod mai bwyd, gwallt, hancesi gwlyb ac ati oedd wedi achosi'r broblem, yna efallai y byddwch yn gorfod talu am gost yr alwad.


Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Rydym yn sefyll yn gadarn ond yn deg mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol a byddwn yn rhoi cymorth i chi ddelio ag unrhyw anghydfod yn y gymdogaeth cyn iddo waethygu.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol:

 • Unrhyw ddigwyddiad sy'n gysylltiedig â chasineb am hil rhywun, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, crefydd, anabledd neu oedran.
 • Trais corfforol ee cam-drin corfforol, ymosodiad, ymladd
 • Defnydd o gyffuriau neu delio cyffuriau
 • Tân bwriadol
 • Troseddau treisgar a Cham-drin Domestig (pan cafwyd euogfarn)

Bydd eich Tîm Diogelwch Cymunedol yn delio ag achosion eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel:

 • Poeni pobl
 • Ystumiau bygythiol
 • Yfed ar y stryd ac ymddygiad meddwol
 • Camddefnyddio Ardaloedd Cymunol a Mannau Cyhoeddus
 • Defnydd amhriodol o dân-gwyllt
 • Cynnau tanau (heb ei anelu at berson neu eiddo penodol)
 • Ymddygiad troseddol (pan fydd tystiolaeth gan yr heddlu)
 • Cerddoriaeth uchel
 • Synau arall sy’n peri niwsans e anifeiliaid anwes

Ni fyddwn yn delio â'r canlynol:

 • Plant yn chwarae yn y stryd.
 • Plant yn cwympo mas.
 • Digwyddiadau ‘pob-dydd’ fel sŵn dŵr yn llifo mewn tai bach, aroglau coginio, pobl yn ysmygu yn eu cartref eu hunain, peiriannau golchi, babanod yn crio neu’n chwarae;
 • Llygadrythu neu edrych ar rywun;
 • Anifeiliaid anwes yn crwydro ar draws eich gardd;
 • Synau sy’n dod o ddigwyddiadau ‘unigryw’ fel parti neu farbeciw;
 • Cerbydau wedi parcio sy’n peri rhwystr (heblaw bod yr heddlu wedi cadarnhau bod y rhwystr yn un dilys)
 • Anghydfodau personol pan na ellir profi bod unigolyn yn mynd yn groes i’r denantiaeth;
 • Problemau’n codi yn dilyn ffyrdd o fyw sy’n gwrthdaro, fel gweithio shifftiau.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i ni am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy lenwi'r ffurflen gyswllt ar y dde. Mae ein Tîm Diogelwch Cymunedol yn ymateb i gwynion ar lefel uchel o fewn 24 awr (ac eithrio diwrnodau nad ydynt yn ddiwrnodau gwaith). Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gwblhau ein dyddiadur digwyddiadau, fydd yn eich caniatau i gofnodi popeth sy'n digwydd, neu, os oes gennych gwynion am sŵn llenwch ein dyddiadur cynhyrfau.  Byddwch yn ymwybodol y gall y rhain gael eu defnyddio mewn unrhyw achosion llys sy'n dilyn.

Rhowch gynnig ar sgwrsio

Yn aml,  gall y materion hyn gael eu datrys cyn iddynt waethygu trwy gael sgwrs fach dawel gyda’ch cymdogion oherwydd efallai nad ydynt yn ymwybodol bod eu hymddygiad yn eich poeni.

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Yn ddiweddar cwblhawyd arolwg ar ein polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Rydym yn y broses o gasglu eich holl adborth a byddwn yn darparu gwybodaeth am y newidiadau i’r polisiau perthnasol yn y dyfodol agos. Cadwch edrych allan am y wybodaeth hon ar ein gwefan ac yn “Melin News”.

Ffoniwch 101

Gallwch bob amser ffonio rhif di-argyfwng yr heddlu, 101 i roi gwybod am unrhyw achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os bydd y sefyllfa yn ddifrifol iawn, yn un brys neu'n bygwth bywyd, rhaid i chi alw'r gwasanaethau brys ar 999.


Symud ymlaen

Os ydych am derfynu eich tenantiaeth rhaid i chi roi pedair wythnos o rybudd i ni. Mae'r rhybudd hwn yn dechrau ar y dydd Llun ar ôl i ni dderbyn eich cais, er enghraifft, os ydym yn derbyn eich llythyr ar ddydd Mawrth bydd eich rhybudd yn dechrau o’r dydd Llun canlynol. Rhowch wybod i ni os byddwch am derfynu’r denantiaeth drwy lenwi’r ffurflen gyswllt ar y dde. Unwaith y byddwch wedi dweud wrthym eich bod am roi terfyn ar eich tenantiaeth, byddwn yn trefnu i un o’n Swyddogion Tai a Swyddog Cynnal a Chadw ymweld â chi. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i chi gael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau'n ymwneud â symud.

Darganfyddwch sut y gallwch gael £100 o arian yn ôl am fod yn denant rhagorol pan fyddwch yn rhoi terfyn ar eich tenantiaeth, a hynny drwy ein cynllun tâl ymadael.

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy’n digwydd os fydd difrod i’r eiddo?
Mae angen i chi ddychwelyd yr eiddo i ni mewn cyflwr addas ar gyfer y trigolyn nesaf fydd yn symud i mewn. Bydd eich swyddog cynnal a chadw yn trafod unrhyw eitemau a allai fod angen sylw yn ystod eu hymweliad. Efallai y codir tâl arnoch os ceir hyd i unrhyw ddifrod sydd wedi ei wneud gennych chi.

Beth os bydd arnaf arian i Melin?
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch helpu i glirio unrhyw ddyled drwy gytuno i chi dalu drwy randaliadau. Os na fyddwch yn gwneud unrhyw ymdrech i ad-dalu byddwn yn gwneud pob ymdrech i adfer y ddyled a rhoi geirda anfoddhaol i unrhyw ymholiad gan landlordiaid yn y dyfodol.

Beth os ydwyf am adael cyn y dyddiad y cytunwyd arno?
Os ydych am ddychwelyd eich allweddi yn gynnar ac os ydym yn gallu ail-osod eich cartref cyn dyddiad diwedd eich cyfnod rhybudd, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw rent ar ôl y dyddiad y bydd y denantiaeth newydd yn dechrau.

Fodd bynnag, os na fyddwch yn dychwelyd eich allweddi tan ar ôl y dyddiad y cytunwyd i ddiweddu'r denantiaeth, sy’n ymddangos ar y llythyr, codir wythnos o rent arnoch a bydd hyn yn parhau hyd nes y byddwn mewn sefyllfa i gymryd yr eiddo yn ôl.

A allaf adael eitemau yn yr eiddo pan fyddaf yn symud?
Pan fyddwch yn symud allan dylech fynd â'ch holl eiddo a dodrefn. Yr unig adeg y byddwch yn gallu gadael eitemau yw pan teimlir y byddai'r trigolyn newydd yn elwa arnynt a’n bod ni yn cytuno i hyn. Byddwn yn cael gwared ar unrhyw beth sy'n cael ei adael yn yr eiddo a bydd rhaid i chi dalu'r costau i gael gwared ar yr eitemau hyn.