Eich cymuned

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ofalu am eich cartrefi, rydym hefyd yn ymfalchïo yn helpu i adeiladu cymunedau. Ym Melin, mae pethau'n fwy na brics a morter yn unig. Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o'n cymunedau, gan ymgysylltu â'n trigolion a dod i'w hadnabod yn well.

Cymryd rhan

Rydym i gyd yn byw gydag eraill, yn ein cartrefi, strydoedd, trefi a phentrefi, felly beth am ddangos ychydig o gefnogaeth i'ch cymuned a chymryd rhan?

Mae eich cymuned yn hollbwysig a byddwn yn eich helpu i wneud yn lle i ymfalchïo ynddo. Rydym yn gwneud ein rhan i adeiladu cymunedau ond ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Drwy ddangos eich cefnogaeth, nid yn unig y byddwch yn helpu pobl eraill i deimlo'n rhan o gymdogaeth gref, byddwch hefyd yn allweddol i'n helpu i lunio a gwella'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi, eich teulu a'ch cymdogion.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan gyda Melin. Gallwch wneud cais i ymuno â phwyllgor Panel y Trigolion, gweithio gyda'n Hadran Cymunedau a Mentergarwch pan fyddwn yn gweithio yn eich ardal chi. Gallwch hefyd alw heibio ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy'n cael ei gynnal pob mis Medi. 

Mae gennym fyddin fechan o wirfoddolwyr, gan gynnwys staff, sy'n rhoi o'u hamser i roi help llaw gyda phopeth, o sesiynau glanhau cymunedol i baentio wynebau ar ddiwrnodau hwyl. Rydym yn cynnal digwyddiadau yn eich cymuned, a gallwn ddarparu gwybodaeth a chyngor ar bopeth, o ddod o hyd i swydd, i fynd ar-lein. Mae gennym hefyd fforwm ieuenctid o'r enw 'The Volume', sy'n cynnwys gwirfoddolwyr parod sy'n rhoi adborth gwerthfawr i ni, ac yn ein helpu i lunio ein gwasanaethau.

Felly, os byddwch yn ein gweld o gwmpas y lle ar Fws Melin, dewch i siarad â ni! Byddem wrth ein bodd i glywed gennych. Neu gallwch gysylltu â'r Tîm Cymunedau ar 01495 745910. 


Hefyd yn yr adran hon:

Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen

Darganfyddwch sut y gall yr asiantaeth hon helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain trwy addasiadau.


Panel y Trigolion

Dysgwch sut y gall y Panel eich helpu chi, neu eich cymdogaeth.


Cronfa 'Jump'

A allai ein cronfa gymunedol helpu eich grŵp neu dîm chwaraeon, yn ogystal â bod o fudd i'r gymuned?


Cynhwysiant Digidol

Gallwn eich helpu i wella eich sgiliau digidol. Beth am ymweld â’n tudalen Cynhwysiant Digidol i ddarganfod sut.