Ein Bwrdd

Nid oes amheuaeth bod y sector tai cymdeithasol yn cael effaith fawr ar fywydau miloedd o bobl ar draws y wlad, bob dydd. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y bobl ar fyrddau’r sefydliadau hyn yn gwneud penderfyniadau sy’n creu gadarnhaol a hirdymor ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gallwch fod yn rhan ohono trwy ymuno

Os ydych yn credu bod gennych yr hyn mae’n ei gymryd yna cymerwch olwg ar ein gwefan bwrpasol sy'n egluro holl waith ein bwrdd a sut beth ydyw i fod yn aelod o'r bwrdd; gallwch hyd yn oed gofrestru.

Mae dros 550 o aelodau bwrdd gwirfoddol ar fyrddau cymdeithasau tai ledled Cymru, mae 12 o'r rheini ar ein Bwrdd ni.

Maent yn gyfrifol am sut y cawn ein rheoli ac maent yn pennu ein cyfeiriad strategol, sy'n gwneud yn siŵr bod ein nodau ac amcanion yn cael eu cyflawni o fewn fframwaith pendant o werthoedd ac amcanion y sefydliad. Maent hefyd yn rheoli'n effeithiol ac yn sicrhau bod rhwymedigaethau ariannol, cyfreithiol a gwasanaeth yn cael eu cyflawni yn iawn. Mae bod yn aelod o fwrdd felly yn gyfrifoldeb mawr.


Ein gwenfan.

Chris Edmondson MSc Cert Ed

Cadeirydd

Christine-Edmondson-Small.jpg

Ymchwilydd/ymgynghoryddrheoliareiliwtei hun.Cafoddeiphenodii’r Bwrddadeg y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddolym Medi 2013 ar ôlcaeleichyfetholi’r Bwrddymmis Tachwedd 2011.

Julie Thomas RNMH, DipN, MSc (Gofal Iechyd)

Is-gadeirydd

Julie-Thomas.jpg

Mae Julie wedi ymddeol. Roedd hi’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol Gwasanaethau Cymunedol gynt ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.


Wendy Bowler MSc (Health)

Wendy-Bowler.jpg

Asesydd ar ran Cymru Iach ar Waith a chynghorydd cymuned.


Lorraine Morgan RN RM RCNT PgDipN MSc(Econ) Wales FHEA

Lorraine-Morgan-Small.jpg

Wedi ymddeol erbyn hyn, roedd Lorraine yn Diwtor Staff y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn arwain ar reolaeth academaidd y cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hi'n ymgynghorydd i Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn yng Nghymru ac mae'n aelod o Fwrdd Gofal a Thrwsio Cymru.


Tracey Blockwell

Tracey-Blockwell.jpg

Cyfarwyddwr cwmni ac ymddiriedolwr y Prosiect Cyngor Anabledd.