Ffyrdd i dalu

Mae gan bob un ohonom filiau i'w talu ac yn ôl pob tebyg yr un mwyaf pwysig yw eich rhent. Rydym yn cynnig llawer o ffyrdd i dalu yn ogystal â chyngor ar gyllidebu er mwyn gwneud hyn mor hawdd i chi ag y gallwn. Yn gyfnewid rydym yn disgwyl i chi wneud pob ymdrech i gadw i fyny gydag eich taliadau rhent. Cofiwch, os ydych yn cael trafferth talu, peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod; siaradwch â ni.

Dyma sut y gallwch dalu rhent a ffioedd gwasanaeth:

Trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein

Mae eich cyfrif ar-lein hefyd yn ffenestr handi i bob agwedd ar eich tenantiaeth, o atgyweiriadau a wnaed ac y gofynnwyd amdanynt ar gyfer eich cartref i’r wybodaeth ddiweddaraf am eich cyfrif rhent. 

Debyd uniongyrchol

Mae'n un o'r ffyrdd hawsaf i dalu biliau. Unwaith y byddwch wedi ei drefnu gallwch anghofio amdano a bydd eich rhent yn cael ei dalu heb i chi orfod cofio pryd fydd angen ei dalu bob wythnos neu bob mis.

Byddwn yn cymryd y swm y cytunwyd arno yn uniongyrchol o'ch cyfrif banc. Os yw'r swm yn newid byddwn yn rhoi 3 diwrnod o rybudd i chi cyn y dyddiad y byddwn yn ei gymryd. Chi sy'n dewis p'un ai i dalu bob wythnos neu bob mis drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae'n hawdd, argraffwch a llenwi'r ffurflen Debyd Uniongyrchol hon hon a’i hanfon atom yn Nhŷ’r Efail, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0XJ. Neu fel arall, gallwn anfon ffurflen atoch os nad oes gennych fynediad i argraffydd.

Archeb sefydlog

Mae hwn yn drefniant yr ydych yn ei wneud gyda'ch banc, er mwyn iddynt dalu eich rhent yn uniongyrchol i mewn i'n cyfrif banc. Ni allwn newid swm y taliad hwn, felly os yw'r rhent yn mynd i fyny neu i lawr chi sy'n gyfrifol am roi gwybod i'ch banc.

I drefnu archeb sefydlog, bydd angen i chi gysylltu ag un o'n Tîm Cyllid, a fydd yn anfon ffurflen atoch i'w chwblhau. Ar ôl gwneud hyn anfonwch y ffurflen i'ch banc i roi gwybod iddynt faint y byddwch yn ei dalu i ni a'r dyddiad yr ydych am iddo gael ei dalu.

Bancio ar y rhyngrwyd

Os ydych yn bancio ar-lein, gallwch hefyd dalu eich rhent ar-lein drwy wefan eich banc. I wneud hyn, y cyfan sydd ei angen arnoch yw ein manylion banc a'ch rhif cyfeirnod tenantiaeth, fel y gallwn adnabod eich taliad. Ffoniwch ein Tîm Cyllid ar 01495 745910 i gael manylion ein cyfrif banc.

Allpay

Gallwch dalu eich rhent drwy wefan Allpay. Gwnewch yn siŵr bod gennych eich cerdyn Allpay wrth law pan fyddwch yn talu.

Neu os ydych yn pasio ein swyddfa gallwch dalu arian parod neu siec wrth y dderbynfa. A fyddech cystal â sicrhau bod gennych yr arian cywir am na allwn roi newid.