Cyngor Ariannol

money-advice.png


Mae ein hymgynghorwyr ariannol hyfforddedig yma i'ch helpu i aros ar y trywydd iawn gyda'ch tenantiaeth.

Mae ein hymgynghorwyr achrededig yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol am ddim, a medrant helpu gyda;

  • Y cyngor gorau ar fudd-daliadau; yn cynnwys Credyd Cynhwysol, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) a'r Cap Budd-daliadau,
  • Cyngor ar arian a chyllidebu,
  • Help i gael pethau fel peiriannau golchi a rhewgelloedd/ oergelloedd,
  • Help gyda chymorth tribiwnlys neu i ailystyried apeliadau budd-daliadau,
  • Talebau bwyd.

Cysylltwch trwy e-bost, Live Chat, Facebook, Twitter, neges testun neu dros y ffôn.

Peidiwch â dioddef yn dawel, os na fyddwch yn siarad â ni, ni allwn eich helpu.

Os na fyddwch yn gallu cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent am unrhyw reswm, dylech gysylltu â ni ar unwaith.

Ble arall fedra i gael cymorth a chyngor?
Llinell Ddyled Genedlaethol
Mae'r Llinell Ddyled Genedlaethol yn elusen sy'n rhoi cyngor ar ddyledion, a hynny dan ofal yr Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol. Rydym yn wasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim sy'n cynnig cyngor ar ddyledion.

Cyngor ar Bopeth
Cyngor annibynnol, cyfrinachol, diduedd, rhad ac am ddim i bawb ar eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol
Cyngor ariannol diduedd, am ddim, a sefydlwyd gan y Llywodraeth.

Elusen Ddyledion Step Change
Cyngor arbenigol sy'n eich helpu i ddelio â'ch dyledion a chael y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Turn2us
Elusen genedlaethol sy'n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael hyd i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth.