Panel y Trigolion

RP-logo.png
Panel Trigolion Melin fel yr awgryma'r enw, yw grŵp o bobl sy'n cynnwys trigolion. Maent yn cyfarfod bob mis ac yn cymryd rôl weithredol wrth hyrwyddo buddiannau trigolion. Mae ganddynt eu cyllideb eu hunain o tua £40,000 y flwyddyn y maent yn ei defnyddio i ddyfarnu grantiau i drigolion ar gyfer prosiectau tirlunio a man ddarnau o waith. Maent hefyd yn mynd allan i'r gymuned ar ymweliadau rheolaidd ag ystadau i siarad wyneb yn wyneb â thrigolion. Mae gan y panel gynrychiolwyr cymunedol a all eich helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Grŵp o 10 o wirfoddolwyr sy'n cael eu hethol gennych chi sydd ar Banel y Trigolion. Maent yn ymroddedig i'ch cynrychioli chi a gwneud yn siŵr eich bod yn ganolog i bopeth a wnawn. Maent yn cysylltu yn uniongyrchol â'n staff, cyfarwyddwyr a'r Bwrdd ac yn cyfrannu at ein polisïau a'n gweithdrefnau.

Maent yn cyfarfod yn fisol ym Mharth y Trigolion yma yn y swyddfa ym Mhont-y-pŵl. Maent yn trafod a datrys materion, ac mae ganddynt gyllideb o tua £40,000 y flwyddyn y maent yn eu defnyddio i ddyfarnu grantiau i drigolion ar gyfer prosiectau tirlunio a mân ddarnau o waith. Maent hefyd yn mynd allan i'r gymuned ar ymweliadau ag ystadau yn rheolaidd i siarad wyneb yn wyneb â thrigolion eraill. I weld cofnodion cyfarfod diwethaf y panel, cliciwch yma.

Cwrdd ag aelodau’r Panel

Fel y cyhoeddwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Panel Melin a’r Trigolion ar 23 Medi

 • Cadeirydd gwag ar hyn o bryd
 • Mark Gibbons
 • Jan Harris
 • Toula Pearson
 • Edna Lewis
 • Christopher Byrne
 • Lyndon May
 • Mervyn Baker
 • Clive Jenkins
 • Rose Matthews

Dyma amserlen y Panel ar gyfer Awst–Rhagfyr 2015

 • Dydd Mawrth 11 Awst Cyfarfod Panel
 • Dydd Mercher 23 Medi Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Panel y Trigolion
 • Dydd Mawrth 6 Hydref Cyfarfod chwarterol y Paenl
 • Dydd Mawrth 17 Tachwedd Cyfarfod Panel
 • Dydd Mercher 18/Dydd Iau 19 Tachwedd Cynhadledd TPAS
 • Dydd Mawrth 15 Rhagfyr Cyfarfod Panel

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r panel a chwarae ran weithredol i hyrwyddo buddiannau trigolion yna defnyddiwch y ffurflen ar y dde o'r sgrin hon a dethol ymuno â'r Panel Trigolion. Gallwch hefyd ofyn cwestiwn iddynt yno. Gallwch hefyd weld dyddiadau cyfarfodydd Grŵp y Trigolion yma.

Gwneud cais am grant

Mae gan y Panel gyllideb flynyddol o tua £40,000 y gallant ei defnyddio i ddyfarnu  grantiau o £150- £250 i drigolion ar gyfer prosiectau tirlunio a mân ddarnau o waith.


Gellir dyfarnu'r grantiau hyn ar gyfer unrhyw beth o ddodrefn patio cymunedol ar gyfer cynlluniau gwarchod i blannu blodau a choed. Er enghraifft, yn ddiweddar, cwblhawyd waith tirlunio helaeth ar stryd trigolion Beech Wood yng Nghas-gwent, yn dilyn cais am grant.


Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am grant gan Banel y Trigolion cwblhewch y ffurflen ar yr ochr dde ar y sgrin hon a dethol gwneud cais am grant.

 

Cysylltu â'r panel am unrhyw beth arall

Trwy e-bost, dros y ffôn neu 01495 745910 neu fe allwch ysgrifennu atom yn:
Panel Trigolion Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
NP4 0XJ