Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni yma yng Nghartrefi Melin. Rydym am i chi fod yn hyderus bod y wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn defnyddio’n gwefan neu unrhyw un o’n gwasanaethau yn ddiogel. Yn y Polisi Preifatrwydd yma byddwn yn esbonio sut fyddwn ni’n ei defnyddio.

Byddwn hefyd yn dweud wrthych chi sut a pham yr ydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol, eich hawliau a’ch dewisiadau o ran y manylion yma, yn ogystal â’r camau yr ydym yn eu cymryd i’w chadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol.

Ein Swyddog Diogelu Data yw Rheolwr Ymchwil a Datblygiad Melin. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol neu unrhyw gwestiynau cysylltiedig ynglŷn â diogelu data, cysylltwch â ni. Danfonwch e-bost at dpo@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910, neu gallwch ysgrifennu atom ni - Cartrefi Melin Ltd, Tŷ'r Efail, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, NP4 0XJ.

Mae gweinyddion Melin wedi eu lleoli yn y DU. Mae’r rhan fwyaf o’n prosesyddion wedi eu lleoli yn y DU neu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA); rydym ond yn defnyddio prosesyddion y tu allan i’r EEA lle mae rhagofalon digonol yn bodoli, megis y Darian Breifatrwydd UD-UE, cymalau safonol a gymeradwywyd, neu reolau corfforaethol cyfrwymol.

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

1. Cylchlythyr

Byddwn yn casglu eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr. Rydym yn defnyddio hwn i ddanfon ein cylchlythyr atoch chi. Mae hyn fel arfer 3 gwaith y flwyddyn, ond weithiau byddwn y danfon rhifyn arbennig pan fydd gennym rywbeth arbennig i’w rannu gyda chi. Dyw hyn ddim yn digwydd yn aml iawn ond os fyddwn yn penderfynu newid amlder hyn byddwn yn dweud wrthych chi. Mae gennym fuddiannau cyfiawn mewn cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â’r gwasanaethau yr ydym yn cynnig.

2. Cais am gartref gyda ni

Byddwn yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â’ch enw, cyfeiriad, rhif yswiriant cenedlaethol a dyddiad geni fel y gallwn gadarnhau pwy ydych chi. Mae angen i ni wneud hyn er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac er mwyn mynd i gytundeb (cytundeb rhentu) gyda chi. Efallai byddwn yn gofyn i gael cymryd llun ohonoch chi fel y gallwn eich adnabod pan fyddwn yn delio â chi yn y dyfodol. Byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth ynglŷn â phobl eraill yn eich cartref fel y gallwn wneud yn siŵr y bydd unrhyw gartref yr ydym yn cynnig yn addas ar gyfer eich anghenion. Byddwn yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’ch sefyllfa ariannol fel y gallwn fod yn siŵr bydd eich cartref yn fforddiadwy i chi, ac ni fydd yn arwain at danlenwi neu orlenwi. Byddwn yn gofyn i chi hefyd am ganiatâd i roi eich enw i’r cwmni sy’n cyflenwi dŵr, nwy, trydan neu unrhyw wasanaeth arall i’r cartref fel y gallwn ni sicrhau fod y broses o gyfrif biliau yn cael ei sefydlu’n iawn. Does dim rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw gyflyrau iechyd sydd gennych chi neu unrhyw un ar eich aelwyd. Serch hynny, os wnewch chi hyn bydd yn ein helpu sicrhau ein bod ni’n ystyried pa mor addas yw cartref er mwyn cwrdd â’ch anghenion. Efallai byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ychwanegol fel y gallwn gynnig cymorth ychwanegol neu gymeradwyo gwasanaethau eraill atoch chi. Pan fyddwn yn gwneud hyn byddwn yn esbonio pa wybodaeth yr ydym eisiau, pam ein bod ni ei eisiau a beth fyddwn yn gwneud â hi. Os ydym angen eich cydsyniad byddwn yn ei gasglu ar yr un pryd ac yn eich atgoffa o’ch hawliau diogelu data.

Unwaith rydych yn denant gyda ni, efallai y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth gyswllt – yn nodweddiadol, enw, cyfeiriad a rhif ffôn – gyda chontractwyr allanol i’n galluogi ni i ymgymryd ag atgyweiriadau neu welliannau i’ch cartref/ein heiddo. Mae ein tudalen Contractwyr yn dangos y prif ddatblygwyr, contractwyr a darparwyr gwasanaeth rydym yn rhannu gwybodaeth gyda nhw. Os ydych eisiau gwybod sut maent yn prosesu eich gwybodaeth, gallwch ddarganfod hynny drwy edrych ar eu Hysbysiad Preifatrwydd. Mae hysbysiadau preifatrwydd fel rheol i’w gweld ar wefan y sefydliad. Os na allwch gael hyd iddo yno, efallai yr hoffech eu ffonio; mae’r wybodaeth i’w gweld ar ein tudalen Contractwyr. Bydd rhai o’r sefydliadau hyn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth gydag is-gontractwyr neu gyflenwyr arbenigol, yn dibynnu ar natur y gwaith trwsio, diffyg neu welliant sydd angen delio ag o. Dylech fod yn ymwybodol nad ydym yn cymryd cyfrifoldeb am wefannau o’r fath, ac efallai bydd ganddyn nhw bolisïau a gweithdrefnau preifatrwydd a diogelwch gwahanol i ni.

3. Gwasanaeth cyflogaeth

Dyma’n menter i helpu’n trigolion i fynd i mewn i waith. Gyda’ch caniatâd, os ydych am ddefnyddio’r gwasanaeth yma byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gyswllt sydd gennym mewn perthynas â chi yn barod. Byddwn yn gofyn i chi ynglŷn ag unrhyw rwystrau yr ydych yn eu hwynebu mewn perthynas â chyflogaeth. Does dim rhaid i chi ddweud wrthym am y rhain, ond os wnewch chi bydd yn ein galluogi i lunio’r gwasanaeth ar gyfer eich anghenion chi.

4. Opsiynau perchnogaeth cartrefi fforddiadwy Homebuy

Mae angen i ni gasglu peth gwybodaeth bersonol ac ariannol oddi wrthych chi er mwyn mynd i gytundeb i’ch helpu chi brynu cartref trwom ni.

5. Y Prentis

Er mwyn mynd i gytundeb cyflogaeth gyda chi bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, gan gynnwys manylion eich cyfrif banc a’ch cymwysterau. Efallai byddwn yn cwblhau gwiriadau cyn cyflogaeth (tystlythyrau).

6. Gwasanaethau gofal a thrwsio

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn cysylltu â Gofal A Thrwsio i wirio eich bod yn gymwys ar gyfer grantiau a gwasanaethau amrywiol. Yn aml, bydd trydydd parti, fel ysbyty neu Therapydd galwedigaethol gwasanaethau cymdeithasol, yn rhoi eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a natur unrhyw anableddau fel y gallwn addasu eich cartref. Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i drefnu’r gosodiad y maen nhw’n ei argymell. Rydym yn prosesu eich gwybodaeth i gyflawni ein buddion busnes cyfiawn.

7. Gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin

Pan fyddwch yn gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol i gadw mewn cysylltiad â chi ac er mwyn mynd i gytundeb â chi. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’ch sgiliau, cymwysterau a hanes cyflogaeth a manylion eich canolwyr.

8. Ffotograffau yn ystod digwyddiadau cyhoeddus

Rydym yn aml yn defnyddio ffotograffau i rannu newyddion am ddigwyddiad, neu i hysbysebu digwyddiadau yn y dyfodol. Gellir defnyddio delweddau mewn datganiadau i'r wasg, deunydd cyhoeddusrwydd sy'n cael ei argraffu a'u cyhoeddi ar wefan Cartrefi Melin. Byddant yn cael eu storio'n ddiogel, a byddwn yn eu dileu pan na fyddwn bellach eu hangen at ddibenion cyhoeddusrwydd. Ni fyddwn yn defnyddio'ch delwedd yn y ffordd yma heb ofyn am eich caniatâd yn gyntaf. Mewn digwyddiadau mawr, byddwn yn arddangos rhybuddion yn rhybuddio bod ffotograffau yn cael eu tynnu yn yr ardal, a phwy i siarad â hwy os yw'n well gennych chi neu'ch plentyn beidio â chael eich cynnwys yn ein lluniau.

9. Galwadau Ffôn

Pan fyddwch yn siarad â ni ar y ffôn, efallai y bydd yr alwad yn cael ei recordio at ddibenion hyfforddi a monitro.

10. Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Rydym yn recordio ar ffurf Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) yn ein swyddfeydd a rhai o’n cynlluniau. Mi fydd hysbysiadau amlwg yn dweud wrthych os yw camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) ar waith.

11. 100 o Leisiau

Mae eich profiadau a’ch barn yn bwysig i ni. Os ydych yn cytuno ymuno â’n grŵp 100 o Leisiau byddwn yn casglu eich enw, amrediad oedran, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost i anfon arolygon atoch er mwyn gwella ein gwasanaethau.

Buddiannau cyfiawn Melin

1. Cylchlythyrau a marchnata

Mae ein cylchlythyrau’n cynnwys gwybodaeth am Melin a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig a’r gwasanaethau yr ydym yn credu y byddan nhw o ddiddordeb i chi. Os ydych chi’n drigolyn neu’n neu’n gyfranddaliwr yng Nghartrefi Melin mae yna berthynas perthnasol a phriodol rhyngoch chi â ni, ac felly'r sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol yw ‘budd cyfiawn’. Os fyddai’n well gennych chi beidio â derbyn cylchlythyrau Melin gallwch wrthwynebu’r math yma o brosesu. Ni fyddwn yn rhannu’ch data personol gydag unrhyw sefydliad marchnata.

2. Cais am gartref gyda ni

Mae prosesu’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni neu sefydlu cytundeb (Cytundeb Rhentu) rhyngoch chi a Chartrefi Melin.

3. Gwasanaeth cyflogaeth

Mae cymryd rhan yn y cynllun yma’n gwbl wirfoddol ac os byddwch yn dewis defnyddio’r gwasanaeth hwn bydd yn seiliedig ar eich caniatâd.

4. Opsiynau perchnogaeth cartrefi fforddiadwy Homebuy

Mae prosesu’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau neu sefydlu cytundeb (prynu tŷ) rhyngoch chi a Chartrefi Melin.

5. Y Prentis

Mae prosesu’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau neu sefydlu cytundeb (cyflogaeth) rhyngoch chi a Y Prentis.

6. Gwasanaethau gofal a thrwsio

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn cysylltu â Gofal a Thrwsio er mwyn gwirio eich bod yn gymwys ar gyfer grantiau neu wasanaethau amrywiol. Yn aml, bydd trydydd parti, fel ysbyty neu Therapydd Galwedigaethol y gwasanaethau cymdeithasol, yn rhoi eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a natur unrhyw anableddau fel y gallwn addasu eich cartref. Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i drefnu’r gosodiad y maen nhw’n ei argymell.

7. Gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin

Mae prosesu’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau neu sefydlu cytundeb (cyflogaeth) rhyngoch chi a Chartrefi Melin. Efallai byddwn yn gofyn i chi hefyd a fyddech chi’n hoffi i ni gadw eich cyfeiriad e-bost er mwyn dweud wrthych am swyddi newydd pan fyddan nhw ar gael.

8. Ffotograffau yn ystod digwyddiadau cyhoeddus

Rydym yn tynnu lluniau i ddangos y ffordd yr ydym yn cefnogi cymunedau lleol.

9. Galwadau Ffôn

Mae’n bosib y bydd galwadau ffôn yn cael eu recordio at ddibenion hyfforddi a monitro.

10. Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Caiff delweddau eu monitro a'u cofnodi at ddibenion atal troseddu a diogelwch y cyhoedd.

11. 100 o Leisiau

Mae eich profiadau a’ch barn yn bwysig i ni. Os ydych yn cytuno ymuno â’n grŵp 100 o Leisiau byddwn yn casglu eich enw, amrediad oedran, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost i anfon arolygon atoch er mwyn gwella ein gwasanaethau.

Gyda phwy ydym ni’n rhannu eich data a phryd?

1. Cylchlythyrau a marchnata

Ni fyddwn yn rhannu eich data personol gydag unrhyw sefydliad marchnata arall.

2. Cais am gartref gyda ni

Byddwn yn cael tystlythyrau oddi wrth landlordiaid blaenorol ac asiantaethau gwirio credyd cyn mynd i gytundeb a chi. Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Tai efallai bydd angen i ni rannu eich data personol gyda’r Adran Waith a Phensiynau neu’r awdurdod lleol er mwyn i chi hawlio’r arian cywir. Yn ystod eich tenantiaeth, gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol gyda chontractwyr allanol, ond dim ond lle mae angen, er mwyn iddynt ddarparu gwasanaeth ar ein rhan. Mae hyn er mwyn iddyn nhw allu cysylltu â chi i gyflawni ein cyfarwyddiadau, er enghraifft i drwsio neu i wneud gwelliannau i’r eiddo. Mae rhestr o’r prif gontractwyr a ddefnyddiwn i’w gweld o ddilyn y [ddolen] hon. Gallwn ddefnyddio contractwyr eraill nad ydynt ar y rhestr hon ar gyfer gwaith arbenigol, gwaith brys neu waith ad hoc. Gall ein contractwyr is-gontractio’r gwaith i gontractwr arall; dylech edrych ar eu hysbysiad preifatrwydd nhw os ydych eisiau cael gwybod sut byddant yn prosesu eich data personol.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth gydag awdurdodau sy'n gorfodi'r gyfraith, fel yr Heddlu neu'r awdurdod lleol, mewn perthynas â chwynion am weithgarwch troseddol neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

3. Tîm Cyngor Cyflogaeth

Gyda’ch caniatâd, byddwn yn rhannu eich data personol gyda darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr, y Ganolfan Waith ac asiantaethau eraill sy’n cefnogi cyflogaeth.

4. Opsiynau perchnogaeth cartrefi fforddiadwy Homebuy

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw un arall.

5. Y Prentis

Byddwn yn rhannu eich data personol gyda chyflogwyr sy’n rhan o gynllun prentisiaethau Y Prentis a gyda’r CITB (Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu). Mae gennym rhai rhwymedigaethau cyfreithiol i rannu gwybodaeth ynglŷn â’ch enillion gyda CThEM.

6. Gwasanaethau gofal a thrwsio

Gyda’ch caniatâd, byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda gwasanaethau eraill a all fod o ddiddordeb i chi.

7. Gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin

Byddwn yn rhannu eich data personol pan fyddwn yn gofyn am dystlythyrau. Efallai byddwn yn gofyn i chi gwblhau cais gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

8. Ffotograffau yn ystod digwyddiadau cyhoeddus

Bydd rhai ffotograffau ar gael i'r cyhoedd ond ni fyddwn yn rhannu'r hawliau i ddefnyddio'ch llun gydag unrhyw berson neu sefydliad arall.

9. Galwadau Ffôn

Fel rheol, ni fydd y recordiad yn cael ei rannu y tu allan i Melin. Gellir defnyddio galwadau sy'n cyfeirio bygythiadau neu ymagwedd dreisiol tuag at ein staff i gymryd camau cyfreithiol a'u rhannu gyda'r heddlu neu gynghorwyr cyfreithiol.

10. Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Efallai y byddwn yn defnyddio contractwyr trydydd parti i gynnal a chadw'r systemau teledu cylch cyfyng (CCTV) neu i ddarparu gwasanaethau ail-ddarllen neu olygu lle na all y Gymdeithas wneud hynny ei hun. Mae'r delweddau cofnodedig, lle bo angen, yn cael eu datgelu i drydydd parti fel yr Heddlu.

11. 100 o Leisiau

Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth rydych yn ei darparu gydag unrhyw gyfundrefn arall.

Yr amser y bydd eich data’n cael ei storio

1. Cylchlythyrau a marchnata

Byddwn yn storio eich gwybodaeth gyswllt tan na fyddwch am dderbyn cylchlythyrau neu gyfathrebiadau oddi wrthym ni.

2. Cais am gartref gyda ni

Rydym yn cadw gwybodaeth mewn perthynas â’ch tenantiaeth am 7 mlynedd ar ôl diwedd eich tenantiaeth. Gall hyn fod yn hirach os oes arnoch chi arian i ni pan fyddwch yn gadael.

3. Gwasanaeth cyflogaeth

Unwaith byddwch chi mewn swydd gynaliadwy byddwn yn parhau i storio eich data am hyd at 18 mis.

4. Opsiynau perchnogaeth cartrefi fforddiadwy Homebuy

Byddwn yn cadw eich data am gyhyd ag y bydd gennych fudd yn yr eiddo. Bydd eich dogfennau gwirio ariannol yn cael eu dileu unwaith bydd y gwerthiant wedi gorffen. Pan na fydd gennych fudd yn yr eiddo bellach byddwn yn dileu eich data personol ar ôl 7 mlynedd.

5. Y Prentis

Rydym yn cadw gwybodaeth am ein staff am 7 mlynedd o’r amser y bydd eich cyflogaeth yn dod i ben. Os wnaethoch gais i weithio gyda ni ond ni ddaethoch yn aelod o staff byddwn yn cadw’ch cais am 2 flynedd.

6. Gwasanaethau gofal a thrwsio

Rydym yn cadw gwybodaeth am 7 mlynedd.

7. Gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin

Mae ffurflenni cais, rhestrau byr a nodiadau cyfweliadau’n cael eu cadw am flwyddyn. Os ydych yn gyflogai Cartrefi Melin bydd gwybodaeth mewn perthynas â staff yn cael ei chadw am 7 mlynedd o pan ddaw’r gyflogaeth i ben.

8. Ffotograffau yn ystod digwyddiadau

Rydym yn storio ffotograffau am ddwy flynedd. Os hoffem barhau i ddefnyddio ffotograff y tu hwnt i’r cyfnod hwnnw byddwn yn cysylltu â chi eto i ofyn a ydych yn cytuno â hyn. Bydd y lluniau yn cael eu storio ar weinyddwyr sydd wedi eu lleoli yn y DU neu Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

9. Galwadau Ffôn

Mae deunydd sy’n cael ei recordio yn cael ei storio am tri mis, neu’n hirach os oes eu hangen mewn cysylltiad ag achosion.

10. Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Rydym yn storio deunydd sy’n cael ei recordio am 60 niwrnod. Os ydynt yn ei storio fel tystiolaeth, byddwn yn gwneud hynny tan i’r achos ddod i ben

11. 100 o Leisiau

Byddwn yn parhau i brosesu eich gwybodaeth bersonol nes byddwch yn dweud wrthym nad ydych eisiau bod yn rhan o 100 o Leisiau mwyach.

Beth os nad fyddwch yn rhoi gwybodaeth i ni

1. Cylchlythyrau a marchnata

Hoffem allu ddweud wrthych chi am wasanaethau Melin ond gallwn ond wneud hyn dim ond os ydy’ch manylion cyswllt gennym ni.

2. Cais am gartref gyda ni

Os nad ydych chi’n darparu’r wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani efallai na fyddwn yn gallu cynnig tenantiaeth i chi.

3. Tîm Cyngor Cyflogaeth

Mae cymryd rhan yn wirfoddol, byddwn yn gweithio gyda chi i oresgyn rhwystrau i gael gwaith. Efallai bydd angen i chi roi gwybodaeth er mwyn ein helpu ni i’ch helpu chi.

4. Opsiynau perchnogaeth cartrefi fforddiadwy Homebuy

Ni fyddwn yn gallu mynd i gytundeb â chi.

5. Y Prentis

Os nad ydych yn darparu’r wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani, efallai na fyddwn yn gallu ystyried eich cais am brentisiaeth gyda ni.

6. Gwasanaethau gofal a thrwsio

Efallai byddwn yn gwybod am wasanaethau eraill yr ydych yn gymwys i’w derbyn. Os nad ydych yn darparu gwybodaeth efallai na fyddwn yn gallu eich helpu gymaint ag y gallem.

7. Gwneud cais am swydd gyda Chartrefi Melin

Os nad ydych yn darparu’r wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani efallai na fyddwn yn gallu ystyried eich cais am swydd gyda ni.

8. Ffotograffau yn ystod digwyddiadau

Nid oes raid i chi gytuno i ni ddefnyddio'ch delwedd ac ni fydd unrhyw ganlyniadau negyddol os yw'n well gennych pe na fyddem yn gwneud hynny.

9. Galwadau Ffôn

Mae’r recordio yn awtomatig.

10. CCTV

Mae’r recordio yn awtomatig.

11. 100 o Leisiau

Ni fyddwch yn gallu cymryd rhan mewn rhai arolygon ond byddwn bob amser yn croesawu eich adborth ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu i chi.

Bodolaeth proses penderfynu awtomataidd, gan gynnwys proffilio, yn ogystal â’r canlyniadau disgwyliedig ar gyfer y sawl sy’n destun y data

Mae ein holl broses penderfynu yn cynnwys pobl ac nid ydym yn cyflawni unrhyw broses penderfynu awtomataidd (gwneud penderfyniad trwy ffyrdd awtomataidd yn unig heb gynnwys bodau dynol); neu broffilio (prosesu data’n awtomataidd er mwyn gwerthuso rhai pethau ynglŷn ag unigolyn).

Monitro

Ar gyfer beth ydym ni’n defnyddio’r wybodaeth?

Er mwyn darparu gwasanaethau i’n trigolion, mae angen i ni wybod amdanyn nhw. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn defnyddio monitro cydraddoldeb i ateb cwestiynau fel:

 • Pwy sy’n defnyddio’n gwasanaethau?
 • Pwy sydd ddim yn defnyddio’n gwasanaethau?
 • Beth yw profiadau grwpiau gwahanol o gwsmeriaid?
 • Ydy’r gwasanaethau’n cyrraedd y bobl sydd eu hangen fwyaf?

Mae’r wybodaeth yma’n ein helpu i osgoi arferion gwahaniaethol ac ysbrydoli penderfyniadau, datblygiad polisi a gwella’n gwasanaethau.

Pa wybodaeth ydym ni’n dal a defnyddio?

Rydym yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth ganlynol:

 • Gwybodaeth bersonol (fel enw)
 • ‘Nodweddion Gwarchodedig’, fel y’i diffinnir gan y Ddeddf Cydraddoldeb (fel ethnigrwydd, oedran, rhywedd a statws priodasol).

Ar ba sail ydym ni’n defnyddio’r wybodaeth?

Mae Llywodraeth Cymru’n rheoleiddio tai cymdeithasol yng Nghymru (Mae gan y Gweinidogion Cymreig swyddogaethau cyffredinol o dan adran 75 Deddf Cymdeithasau Tai 1985 (fel y’i diwygiwyd)). Ymysg eu disgwyliadau mae ein bod yn cyflenwi gwasanaethau o ansawdd uchel – mae hynny’n golygu darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion pobl a’u disgwyliadau.

Sut ydym ni’n casglu’r wybodaeth yma?

Rydym yn casglu’r wybodaeth hon trwy ffonio trigolion sy’n cytuno i ni gysylltu â nhw i gael y wybodaeth hon.

Gyda phwy ydym ni’n rhannu’r wybodaeth yma?

Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth yma y tu allan i’r Tîm Gwella Busnes yng Nghartrefi Melin. Mae gwybodaeth lefel uchel (h.y. data dienw ar rifau neu ganrannau yn ymwneud â phob un o’r nodweddion gwarchodedig) yn cael ei chasglu’n gorfforaethol fel y gallwn ei defnyddio i gynllunio gwasanaethau newydd a monitro pa mor hygyrch yw ein gwasanaethau i bawb sydd eu hangen.

Am ba more hir ydym ni’n ei storio ac a yw’n ddiogel?

Rydym yn sicrhau fod y wybodaeth yn cael ei chadw dim ond am gyhyd ag y mae ei hangen. Dros amser mae’r wybodaeth sydd gennym am ein trigolion yn mynd yn llai cyfredol ac mae angen diweddaru. Ar ôl dwy flynedd bydd y data’n cael ei droi’n ddienw ac felly bydd yn cael ei ddefnyddio dim ond ar gyfer cymharu, ac ni fydd unrhyw unigolyn yn gallu cael ei adnabod.
Rydym yn cymryd camau i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel:

 • Ffugenwi – er nad yw hyn yn gwbl anhysbys, ni fydd y data monitro cydraddoldeb yn rhan o’ch cofnod o denantiaeth.
 • Amgryptiad – ble bynnag y bo’n bosibl, mae ein data’n cael ei amgryptio wrth ei drosglwyddo a phan fydd yn llonydd. Mae hyn yn golygu na all gael ei dadgodio os bydd yn cael ei rhyng-gipio.
 • Polisïau a gweithdrefnau diogelu data ar gyfer cyflogeion.
 • Profi – rydym yn profi’n systemau’n rheolaidd er mwyn atal trosedd seibr.
 • Mae ein trefniadau diogelwch wedi cael achrediad CyberEssentials.
 • Mae ein cyflogeion yn derbyn cyfarwyddiadau ar breifatrwydd data a hyfforddiant rheolaidd.

Pa hawliau sydd gennych chi?

 • Hawl i fynediad – Mae gennych hawl i weld y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi.
 • Hawl i gywiriad – mae gennych hawl i gael unrhyw wybodaeth anghywir sydd gennym wedi ei chywiro.
 • Yr hawl i ddileu/hawl i gael eich anghofio.
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Os ydych chi am gyfyngu ar sut yr ydym yn defnyddio’ch data.
 • Yr hawl i hygludedd data – ni fydd unrhyw angen am gludo data.
 • Yr hawl i wrthwynebu – Yn ogystal â’r hawl i gyfyngu ar y defnydd o’ch data, mae gennych hawl hefyd i wrthwynebu defnydd o’ch data mewn rhai amgylchiadau.

Ble allaf i ddysgu mwy?

Os hoffech chi wybod rhagor am sut mae Melin y n defnyddio’ch gwybodaeth, eich hawliau neu os oes gennych bryder ynglŷn â’r ffordd yn ydym yn casglu neu’n defnyddio’ch data personol, rydym yn gofyn i chi drafod eich pryder gyda ni i ddechrau.

Gallwch gysylltu â’n swyddog diogelu data trwy dpo@melinhomes.co.uk neu dry ffonio 01495 745910.

Eich hawliau

Mae gennych hawl i ofyn i ni:

 • Am gael gweld y wybodaeth yr ydym yn ei chadw ynglŷn â chi
 • I gywiro unrhyw ddata anghywir; 
 • I ddinistrio’n barhaol (dileu) unrhyw ddata amdanoch chi yr ydym yn ei brosesu; 
 • I stopio dros dro (cyfyngu) prosesu gwybodaeth amdanoch chi; 
 • I stopio’n barhaol (gwrthwynebu) prosesu gwybodaeth amdanoch chi.


Tra bod gennych yr hawl i ofyn am hyn efallai na fydd modd i ni gydymffurfio â’ch cais. Er enghraifft, gall fod y prosesu’n angenrheidiol er mwyn gweithredu cytundeb gyda chi, neu oherwydd ei fod yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Os na allwn gytuno â’ch cais byddwn yn dweud wrthych pam.

The hawl i hygludedd data

Mae eich hawl i hygludedd data yn caniatáu i chi symud, copïo neu drosglwyddo data yn hawdd o un safle TG i un arall mewn ffordd ddiogel, heb effeithio’r gallu i’w ddefnyddio.. Mae’r hawl yma ond yn berthnasol i wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni ac sy’n cael ei chadw gennym mewn ffurf ddigidol.

Yr hawl i dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg

Gallwch dynnu’ch caniatâd i ni brosesu eich data personol yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â dpo@melinhomes.co.uk Cofiwch nad oes angen eich caniatâd ar gyfer pob prosesu, er enghraifft, efallai bod y prosesu’n angenrheidiol er mwyn cwblhau cytundeb â chi, neu oherwydd ei fod yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Byddwn yn gadael i chi wybod pa brosesu fydd yn stopio os fyddwch yn tynnu’ch caniatâd yn ôl.

Yr hawl i gyflwyno cwyn i’r awdurdod goruchwyliol

Os oes gennych chi bryderon ynglŷn â’r ffordd y mae Cartrefi Melin yn trin eich data personol gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
2il lawr Churchill House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 0303 123 1113
Ffacs: 0292 067 8399
E-bost: wales@ico.org.uk 
Map a chyfarwyddiadau

Gallwch hefyd ddarllen am ein polisi cwcis yma.