Prentisiaethau

Swydd gyda hyfforddiant yw prentisiaeth, ac mae'n agored i unrhyw un 16 oed a throsodd. Does dim uchafbwynt oedran. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol ac yn cael cymwysterau sy'n berthnasol i'r swydd.

Mae prentisiaethau'n golygu eich bod yn cael eich cyflogi ac y byddwch yn ennill cyflog tra byddwch yn dysgu, fel y gallwch gael cymhwyster sy'n benodol ar gyfer y diwydiant heb orfod cael benthyciad fel myfyriwr. Rydych yn cael eich cyflogi'n llawn amser (35 awr yr wythnos), sy'n cynnwys yr amser gyda'ch hyfforddwr.

Mae gennym wyth prentis adeiladwaith ar hyn o bryd, dwy yn ferched - dyna 25%. Mae gennym hefyd ddau brentisiaeth yn ein swyddfeydd, un yn ein tîm Cyfathrebu ac un yn ein tîm Cynaliadwyedd.


Prentisiaethau gyda Melin

Am restr o brentisiaethau cyfredol, chwiliwch yn ein Porthol Swyddi.

Trydanol

Mae swydd trydanwr yn amrywiol a diddorol.

Rhai o'r pethau y mae disgwyl i brentis drydanwr eu gwneud:

 • Gosod, cynnal a chadw ac atgyweirio gwasanaethau trydanol (er enghraifft, goleuadau, socedi, larymau tân, golau argyfwng a rheolyddion gwres)
 • Gweithio'r tu fewn a thu allan a bod yn barod weithiau i weithio ar uchder
 • Derbyn anogaeth i weithio ar ei liwt ei hun
 • Meithrin perthnasau gwaith da gyda phobl
 • Darllen dyluniadau adeiladu a pheirianwaith
 • Deall diagramau gwifrio a chylched
 • Dewis (o fewn terfynau) defnyddiau a chyfarpar
 • Arolygu a phrofi gosodiadau trydanol
 • Dehongli a chywirio namau ar amrywiaeth o gylchedau a chyfarpar
 • Ysgrifennu adroddiadau a deall asesiadau risg

Nwy a phlymwaith

Byddwch yn dysgu'r sgiliau angenrheidiol i fod yn Blymwr a Pheiriannydd Nwy cymwys a fydd yn cynnig gyrfa gwerth chweil a ddiddorol.

Rhai o'r pethau y mae disgwyl i brentis eu gwneud:

 • Gweithio ar ucher
 • Adeiladu perthnasau
 • Deall diagramau cylched a gwifrau rheolyddion gwres
 • Dewis defnyddiau a chyfarpar
 • Arolygu a phrofi gosodiadau
 • Dehongli a chywiro namau
 • Ysgrifennu adroddiadau

Saernïaeth

Fel prentis saer, byddwch yn cael profiad ymarferol ar bob cam yn y broses adeiladu.

Rhai o'r pethau y mae disgwyl i brentis eu gwneud:

 • Mesur, marcio, torri, ffurfio, gosod a gorffen pren
 • Defnyddio amrywiaeth o declynnau llaw a thrydan
 • Gosodiadau menwol
 • Dysgu am fathau gwahanol o bren a'u defnydd
 • Gweithio mewn cartrefi trigolion
 • Gweithio mewn amgylchiadau llychlyd, neu weithio'r tu allan ym mhob tywydd ac ar uchder.

Peintio ac addurno

Gyfra gwerth chweil ac ymarferol

Rhai o'r pethau y bydd disgwyl i brentis eu gwneud:

 • Gosod paent, staen, farnis a gorffeniadau eraill
 • Defnyddio brwshys, rholeri neu gyfarpar chwistrellu
 • Gosod paent preimio ac isbaentiau, neu farnis a gwydredd
 • Papuro waliau
 • Amcangyfrif faint o ddefnyddiau y mae eu hangen ar gyfer prosiect
 • Gosod cynfasau i warchod mannau rhag paent.
 • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno trwy lanw tyllau a selio craciau
 • Tacluso a glanhau cyfarpar
 • Gweithio yng ngahrtrefi pobl

Stori Katie

home-apprentice.jpg

“Mae hwn yn gyfle mor wych ac yn grefft am oes.” meddai Katie.

Pan oeddwn i yn yr ysgol, doeddwn i ddim yn gwybod beth oeddwn i am wneud. Y cwbl yr oeddwn yn gwybod oedd nad oeddwn i'n siŵr a fyddai Prifysgol yn iawn i mi a doeddwn i ddim yn gallu meddwl amdanaf i fy hun yn eistedd wrth ddesg pob dydd.

Roeddwn i wedi gwirfoddoli gyda grŵp ieuenctid Melin am bedair blynedd ers yr oeddwn i'n 14 oed. Yn ystod yr amser yma, es i at ddigwyddiad gyda chontractwyr a ges i fy nharo wrth weld bod y diwydiant yn llawn dynion. Roeddwn i'n hoffi bod Melin yn awyddus i wella cydbwysedd rhywedd mewn adeiladwaith, roedd hyn yn golygu llawer i fi. Gwirfoddolais gyda'r tîm trydanol ac ar ôl ychydig ddyddiau, fe benderfynais mai dyma'r gwaith i fi.

Cofrestrais gyda darparwr dysgu trwy waith, mae'n rhaid i chi lwyddo mewn arholiadau sy'n rhoi prawf ar eich Mathemateg a Saesneg, ond fe lwyddais. Doedd dim ond rhaid i fi aros ychydig fisoedd a daeth prentisiaeth ar gael ac roeddwn i'n llwyddiannus yn y cyfweliad.

Does dim y fath beth ag wythnos arferol, rwy'n mynychu'r coleg un diwrnod yr wythnos ac yna'n cysgodi aelodau gwahanol o'r tîm trydanol. Mae pawb mor gyfeillgar ac rydw i wrth fy modd ein bod ni'n cadw trigolion yn ddiogel yn eu cartrefi. A dweud y gwir, cwrdd â'r trigolion yn fy hoff ran o'r swydd.

Llwyddais yn ddiweddar i gael trwydded gyrru ac er fy mod wedi bod yma dim ond chwe mis, rydw i'n teimlo'n fwy hyderus pob dydd. Rwy’n falch i fi achub ar y cyfle i wirfoddoli, a nawr mae gen i grefft am oes.

Os cawsoch chi eich ysbrydoli gan stori Katie, pam na ymunwch chi â'n grŵp ieuenctid – Yep!


Ydych chi wedi ystyried gyrfa mewn adeiladwaith

Mae gyrfaoedd mewn adeiladwaith yn amrywiol ac yn cynnig nifer o gyfleoedd at ddant pawb.

Mae gan wefan Go Construct llwyth o wybodaeth ynglŷn â'r cannoedd o swyddi sydd ar gael, a chwis hwyliog i'ch helpu i gael gyd i'r yrfa gywir i chi.