Swyddi Gwag

Mae pob un ohonom sy'n gweithio yng Nghartrefi Homes yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Drwy ymuno â'n tîm cryf o 250, byddwch bob amser yn gwybod bod eich gwaith caled yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol, gan wneud y byd (neu o leiaf ein rhan ni o'r byd) yn lle gwell.

I gael gwell syniad o sut beth yw gweithio ym Melin, mynnwch gipolwg ar ein llyfryn bach.

Bydd ein swyddi yn ymddangos ar ein gwefan bob amser, ond i ganfod pryd y bydd y swyddi diweddaraf ar gael, gallwch naill ai glicio nôl ar y dudalen hon neu ein dilyn ar Facebook a Trydar.


Rydym yn hoffi meddwl mai ni yw un o'r cyflogwyr gorau yn y sector tai. Rydym yn credu'n gryf mewn neilltuo ein hunain o weddill y dorf, ac rydym yn meddu ar  amgylchedd gwaith sy'n dathlu ein tîm. Mae'r tîm yn gweithio gyda'i gilydd, gydag egni ac arloesedd sydd yn allweddol i sicrhau bod gweithio yma yn hwyl ac yn werth chweil. Rhywbeth yr ydym yn credu y bydd ein staff yn ei gadarnhau, os yw'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn wir.

Rydym yn hynod falch o bopeth a wnawn. Cawn ein harwain gan ein gwerthoedd a'n gyrru gan ein hymrwymiad i'n cymunedau, i gydraddoldeb ac amrywiaeth, i iechyd a lles a datblygiad ein tîm. Gwyddwn y bydd cael y gorau o'r bobl yn rhoi'r gwasanaethau gorau a chyfleoedd gorau i'n trigolion. Felly, os ydych am wneud gwahaniaeth a gweld y canlyniadau drosoch chi'ch hun, dewch i ymuno â'n tîm.


Cydraddoldeb

Mae Melin, fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau tai, yn ymroddedig i fynd i'r afael â gwahaniaethu a lleihau anfantais. Rydym yn derbyn ein cyfrifoldebau statudol yn llwyr ac rydym wedi ymrwymo i ymestyn egwyddorion a bennwyd yn y gyfraith i unigolion neu grwpiau sydd yn teimlo effaith gwahaniaethu neu sy'n cael eu trin yn annheg. Yn fwy na hynny, rydym yn neilltuo llawer iawn o amser i weld sut y gallwn barhau i wella mewn perthynas â chyfleoedd cyfartal.

Mae ein polisïau Cyfle Cyfartal ac Aflonyddu drwy Droseddau Casineb ar gael ar gais. Rydym yn aelod o Tai Pawb sy’n ymdrechu i hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol yn y maes tai yng Nghymru.


Sut i wneud cais

Darllenwch y disgrifiad swydd a'r fanyleb person ar gyfer y swydd rydych yn gwneud cais amdani, ac yna ewch i'n gwefan ymgeisio am swydd. Os hoffech gopi papur o’r ffurflen gais gallwch e-bostiwch ein tîm Pobl a Dysg.

Ein polisi yw peidio â derbyn CVs neu i gadw ceisiadau ar ffeil. Pan fydd swydd ar gael gennym mae angen cwblhau ffurflen gais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o'r rolau sydd gennym, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o'r tîm Pobl a Dysgu ar 01495 745910.

Os nad oes gennym unrhyw beth ar eich cyfer ar hyn o bryd,  rydym yn gweithio gyda llawer o bartneriaid sydd hefyd â swyddi gwag. I gael gwybod mwy, ewch i'n tudalen Swyddi gyda Phartneriaid.