Symud ymlaen

Os daw'r amser pan fyddwch am symud ymlaen, mae un neu ddau o bethau y dylech ei wybod.

Mae angen i chi roi pedair wythnos o rybudd i derfynu eich tenantiaeth. Mae'r rhybudd hwn yn dechrau ar y dydd Llun ar ôl i ni dderbyn eich cais. I derfynu eich tenantiaeth, argraffwch ddiwedd y ffurflen tenantiaeth, ei llenwi a'i llofnodi a'i hanfon atom.

Unwaith y byddwch wedi dweud wrthym eich bod am roi terfyn ar eich tenantiaeth, bydd eich Swyddog Cynnal a Chadw yn ymweld â chi. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i chi gael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau am symud.

Darganfyddwch ar waelod y dudalen hon sut y gallwch gael £200 am fod yn denant rhagorol drwy ein cynllun tâl ymadael.

Beth fydd yn digwydd os yw’r eiddo wedi cael difrod?

Pan symudoch i mewn, roedd eich cartref mewn cyflwr da ac rydym yn disgwyl i chi ei adael y ffordd honno ar gyfer y trigolion nesaf. Bydd eich swyddog cynnal a chadw yn trafod unrhyw eitemau a allai fod angen sylw yn ystod eu hymweliad. Efallai y codir tâl arnoch os ceir hyd i unrhyw ddifrod a wnaed gennych chi.

Beth os bydd arnaf arian i Melin?

Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu i glirio unrhyw ddyled drwy gynnig atgyfeiriad i chi i'n tîm Cyngor Ariannol. Ond os na fyddwch yn gwneud unrhyw ymdrech i dalu byddwn yn gwneud pob ymdrech i adfer y ddyled a rhoi geirda anfoddhaol i unrhyw ymholiad gan landlordiaid yn y dyfodol.

Beth os byddaf yn gadael cyn y dyddiad y cytunwyd arno?

Os ydych am ddychwelyd eich allweddi yn gynnar ac os ydym yn gallu ail-osod eich cartref cyn dyddiad terfynol eich cyfnod rhybudd, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw rent ar ôl y dyddiad y bydd y denantiaeth newydd yn dechrau. 

Fodd bynnag, os na fyddwch yn dychwelyd eich allweddi tan ar ôl y dyddiad y cytunwyd i ddiweddu'r denantiaeth, codir wythnos o rent arnoch a bydd hyn yn parhau hyd nes y byddwn mewn sefyllfa i gymryd yr eiddo yn ôl.

A allaf adael eitemau yn yr eiddo pan fyddaf yn symud?

Na. Pan fyddwch yn mynd dylech fynd â'ch holl eiddo a dodrefn. Yr unig adeg y byddwch yn gallu gadael eitemau yw pan deimlir y byddai'r trigolyn newydd yn elwa arnynt. Byddai angen i ni gytuno ar hyn. Byddwn yn cael gwared ar unrhyw beth sy'n cael ei adael yn yr eiddo a bydd rhaid i chi dalu'r costau i gael gwared ar yr eitemau hyn. Rydym yn cynnig £150 o arian yn ôl a £50 mewn talebau i denantiaid gwych pan fyddwch yn terfynu eich tenantiaeth. Darganfyddwch mwy am ein cynllun tâl ymadael.

Tâl Ymadael gan Melin

Fe allech dderbyn gwerth £50 o dalebau siopa os ydych yn:

  • Rhoi pedair wythnos o rybudd i ni eich bod am roi terfyn ar eich tenantiaeth;
  • Caniatáu i’n harolygwyr archwilio’r eiddo..

Fe allech dderbyn £150 pellach os ydych yn:

  • Cwblhau unrhyw waith a nodir gan y syrfewyr cyn gadael;
  • Talu unrhyw arian sy’n ddyledus i ni;
  • Dychwelyd eich allweddi atom erbyn y dyddiad y cytunwyd arno;
  • Sicrhau bod eich tŷ, gardd, sied ac atig yn lân.