Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Rydym yn sefyll yn gadarn ond yn deg mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol a byddwn yn rhoi cymorth i chi ddelio ag unrhyw anghydfod yn y gymdogaeth cyn iddo waethygu.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol yw:

 • Unrhyw ddigwyddiad sy'n gysylltiedig â chasineb am hil rhywun, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, crefydd, anabledd neu oedran.
 • Trais corfforol ee cam-drin corfforol, ymosodiad, ymladd
 • Defnydd o gyffuriau neu delio cyffuriau
 • Tân bwriadol
 • Troseddau treisgar a Cham-drin Domestig (pan cafwyd euogfarn)

Rhowch wybod i’n Tîm Diogelwch Cymunedol am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol ar 01495 745910 neu e-bostiwch asb@melinhomes.co.uk. Mae ein Tîm Diogelwch Cymunedol yn ymateb i gwynion lefel uchel o fewn 24 awr (ac eithrio diwrnodau nad ydynt yn ddiwrnodau gwaith).  Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gwblhau ein dyddiadur digwyddiadau, fydd yn eich caniatáu i gofnodi popeth sy’n digwydd, neu, os oes gennych gwynion am sŵn llenwch ein dyddiadur cynhyrfau. Byddwch yn ymwybodol y gall y rhain gael eu defnyddio mewn unrhyw achosion llys sy'n dilyn.

Bydd eich Tîm Diogelwch Cymunedol yn delio ag achosion eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel:

 • Poeni pobl
 • Ystumiau bygythiol
 • Yfed ar y stryd ac ymddygiad meddwol
 • Camddefnyddio Ardaloedd Cymunol a Mannau Cyhoeddus
 • Defnydd amhriodol o dân-gwyllt
 • Cynnau tanau (heb ei anelu at berson neu eiddo penodol)
 • Ymddygiad troseddol (pan fydd tystiolaeth gan yr heddlu)
 • Cerddoriaeth uchel
 • Synau arall sy’n peri niwsans e anifeiliaid anwes

Ni fydd Melin yn delio ag unrhyw rai o'r canlynol:

 • Plant yn chwarae yn y stryd.
 • Plant yn cwympo mas.
 • Digwyddiadau ‘pob-dydd’ fel sŵn dŵr yn llifo mewn tai bach, aroglau coginio, pobl yn ysmygu yn eu cartref eu hunain, peiriannau golchi, babanod yn crio neu’n chwarae;
 • Llygadrythu neu edrych ar rywun;
 • Anifeiliaid anwes yn crwydro ar draws eich gardd;
 • Synau sy’n dod o ddigwyddiadau ‘unigryw’ fel parti neu farbeciw;
 • Cerbydau wedi parcio sy’n peri rhwystr (heblaw bod yr heddlu wedi cadarnhau bod y rhwystr yn un dilys)
 • Anghydfodau personol pan na ellir profi bod unigolyn yn mynd yn groes i’r denantiaeth;
 • Problemau’n codi yn dilyn ffyrdd o fyw sy’n gwrthdaro, fel gweithio shifftiau.

Rhowch gynnig ar sgwrsio

Yn aml,  gall y materion hyn gael eu datrys cyn iddynt waethygu trwy gael sgwrs fach dawel gyda’ch cymdogion oherwydd efallai nad ydynt yn ymwybodol bod eu hymddygiad yn eich poeni. 

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Yn ddiweddar, rydym wedi adolygu ein Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, sy'n amlinellu'r ffordd y byddwn yn ymdrin ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os hoffech weld copi o'r polisi, cysylltwch â'r Tîm Diogelwch Cymunedol ar 01495 745910 neu e-bostiwch asb@melinhomes.co.uk 

Ffoniwch 101

Gallwch bob amser ffonio rhif di-argyfwng yr heddlu, 101 i roi gwybod am unrhyw achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os bydd y sefyllfa yn ddifrifol iawn, yn un brys neu'n bygwth bywyd, rhaid i chi alw'r gwasanaethau brys ar 999.

call-101.jpg

Mewn cydweithrediad â
in-assoc-ASB-tr.png