Datganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn pobl

Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yn cydgrynhoi amrywiol droseddau sy'n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Yn gyffredinol:

 • ‘‘caethwasiaeth’ yw lle eir ati i arfer perchnogaeth dros berson. 
 • ‘mae ‘caethwasanaeth’ yn golygu gorfodi person i ddarparu gwasanaethau.
 • ‘llafur dan orfod neu orfodol ’yw pan fydd person yn gweithio neu’n darparu gwasanaethau ar sail anwirfoddol dan fygythiad o gael cosb. 
 • mae ‘masnachu mewn pobl’ yn golygu trefnu i unigolyn neu hwyluso taith iddo gyda’r bwriad o gam fanteisio arno.

Mae adran 54 yn y Ddeddf yn gosod rhwymedigaeth gyfreithiol ar sefydliadau masnachol mawr i adrodd ar dryloywder o fewn cadwyni cyflenwi. Mae hyn yn galw arnynt i gyhoeddi datganiad caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn flynyddol.

Cyflwyniad

Cyhoeddodd Melin ei ymagwedd gyntaf at Gaethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn Pobl yn 2016 ac mae'r datganiad hwn wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r gwaith parhaus sy'n cael ei wneud yn unol â'i ymrwymiad i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl ymhlith yr holl weithgareddau busnes ac o fewn ein cadwyni cyflenwi. Mae'n dangos y mesurau yr ydym yn eu cymryd i sicrhau cydymffurfiad â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 (MSA 2015) ac i leihau risg o unrhyw gysylltiad ag arferion sy'n andwyo egwyddorion diogelwch ac urddas i'n cwsmeriaid ac yn y gwaith yn arbennig i bobl o grwpiau bregus. Mae'n cynnwys ein sefyllfa bresennol ar gaethwasiaeth fodern a gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18.

Mae ein gwaith o fewn y sectorau tai a gofal yn golygu bod cyfrifoldeb arnom i gymryd ymagwedd gadarn tuag gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl.

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn eich gweithgareddau corfforaethol ac o fewn ein cadwyni cyflenwi.

Strwythur y Sefydliad a Chadwyni Cyflenwi

Mae Melin Homes yn cymryd camau i frwydro yn erbyn caethwasiaeth a masnachu mewn pobl. Nid ydym yn goddef caethwasiaeth a masnachu mewn pobl ac rydym wedi ymrwymo i weithredu'n foesegol a gonest. Rydym hefyd yn cymryd camau i sicrhau bod ein holl weithgareddau a'n cadwyni cyflenwi yn gweithredu ar sail gyfreithiol a moesegol.

Mae’r datganiad hwn yn cwmpasu gweithgareddau Cartrefi Melin fel a ganlyn:

 • Mae Melin yn cynnig ystod eang o gynhyrchion i ddiwallu anghenion a dyheadau ei gwsmeriaid o ran materion tai, a hynny ar sail amgylchiadau personol. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o atebion i faterion tai i'r rheini na allant gael gafael ar dai am bris y farchnad. 
 • Rydym yn gweithio i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau cwsmeriaid trwy atgyfnerthu cymunedau, gweithio mewn partneriaeth ag eraill i feithrin gallu, creu cyfleoedd gwaith a hyrwyddo annibyniaeth.
 • Rydym yn gweithredu strategaeth rheoli asedau weithredol sy'n anelu at wneud y defnydd gorau o gyfalaf a chynnal llety o safonau uchel.
 • Rydym yn gweithredu strategaeth ynni effeithiol sy'n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth y gymuned o faterion amgylcheddol ac ynni a lleihau tlodi tanwydd.
 • Rydym yn gweithio i yrru atebion arloesol i'n gwasanaethau wrth fynd ymlaen sy'n gwella profiad y cwsmer ac yn hyrwyddo'r defnydd effeithlon o'n gwasanaethau.
 • Rheolwn 4,000 o gartrefi ac darparu ystod o wasanaethau a phrosiectau i feithrin cymunedau gwell.
 • Rydym wedi sefydlu ein hunain fel arweinydd marchnad o ran ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl hŷn a bregus sy'n byw yn y gymuned ac rydym mewn sefyllfa dda i sicrhau contractau cyflenwi newydd ledled De Cymru.
 • Rydym yn cynnal eiddo presennol ar draws yr ardaloedd yr ydym yn gweithredu ynddynt.
 • Rydym yn ddatblygwr mawr o ran cartrefi newydd ledled de ddwyrain Cymru. Mae Melin yn gwario swm sylweddol o arian ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau a'n nod yw sicrhau'r gwerth a'r arfer gorau i'r eithaf trwy gaffael y gwasanaethau hyn. Mae ein harchwilwyr yn archwilio gofynion ein cadwyn gyflenwi.

Risg

Mae Cartrefi Melin yn rheoli risg trwy ei Bwyllgor Archwilio a Risg a'i Gofrestr Risg. Ei nod yw diogelu asedau'r cwmni; sicrhau cydymffurfiad â'r holl ofynion statudol a rheoliadol a chynyddu'r siawns o gyflawni'r amcanion corfforaethol.

Gweithgareddau uchel eu risg

Nid yw Melin yn cynnal gweithgareddau yr ystyrir eu bod mewn risg uchel o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl.

Mae cyfrifoldeb Melin am fentrau gwrth-gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl fel a ganlyn:

 • Polisïau: Y Rheolwr Gwybodaeth a Pherfformiad Busnes sy'n gyfrifol am reoli ac arwain y gwaith o ddatblygu polisïau a gweithdrefnau newydd a phresennol ar draws Melin trwy Borth Polisi Melin. Mae pob polisi yn destun proses cymeradwyo ac yn cynnwys Asesiad Effaith Cydraddoldeb. Mae Caethwasiaeth Fodern yn effeithio ar ystod o bolisïau.
 • Asesiadau Risg: Rydym yn nodi yn ein cofrestr risg y byddwn yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth amrywiol ond y byddwn yn cyfeirio'n benodol at y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern yn y dyfodol. Bydd cynhyrchu ein datganiad Caethwasiaeth Fodern hefyd yn lliniaru rhai o'n risgiau a gydnabuwyd yn flaenorol.
 • Archwiliadau / Diwydrwydd: Mae gan Mazars ein Archwilwyr Mewnol dîm fforensig ac ymchwiliadau sy'n edrych ar ac yn archwilio i unrhyw ddiffyg cywirdeb posibl. Byddai'r gwaith yn cael ei gwmpasu a chodir ffi briodol.
 • Hyfforddiant: Mae Melin yn cynnwys hyfforddiant ar gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl yn ei gynllun hyfforddi corfforaethol ac mae'n rhan o'r broses ymsefydlu ar gyfer staff newydd.

Polisïau perthnasol

Mae Melin yn gweithredu'r polisïau canlynol sy'n disgrifio ein dull o ganfod risgiau caethwasiaeth fodern a'r camau i'w cymryd i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl:

 • Cod Ymddygiad Gweithwyr a Rheolwyr
 • Strategaeth Gaffael
 • Polisi Recriwtio
 • Cyfarwyddyd a chyngor i staff ar chwythu’r chwiban.

Yn ogystal, Ymunodd Melin â Chod Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n gosod fframwaith ynghylch materion cyflogaeth sy'n cynnwys Caethwasiaeth Fodern a Cham-ddefnyddio Hawliau Dynol, Rhestr Ddu, Hunangyflogaeth Ffug, Defnydd Annheg o Gynlluniau Ymbarél, Contractau Dim Oriau a Thalu Cyflog Byw. Mae Melin yn gweithio tuag at gydymffurfio â'r Cod o fewn y ddwy flynedd nesaf.

Dros y 12 mis nesaf byddwn yn ceisio adolygu a datblygu'r polisïau a'r prosesau canlynol:

 • Polisi a Phroses Chwythu’r Chwiban
 • Polisi a Phroses Diwydrwydd priodol
 • Polisi a Phroses Caffael

Diwydrwydd priodol

Mae Melin yn ddiwyd iawn wrth ystyried cyflenwyr newydd neu pan fydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill. Mae ein diwydrwydd priodol a’n adolygiadau yn cynnwys:

 • Cymryd camau i wella arferion cyflenwyr is-safonol, yn cynnwys darparu cyngor i gyflenwyr os oes angen a'r gofyniad i weithredu cynlluniau gweithredu.
 • Galw cosbau yn erbyn cyflenwyr sy'n methu â gwella eu perfformiad yn unol â chynllun gweithredu neu sy'n mynd yn groes i'n cod ymddygiad cyflenwyr a hynny mewn modd difrifol, yn cynnwys terfynu ein perthynas fusnes.

Dangosyddion perfformiad

Rydym wedi adolygu ein dangosyddion perfformiad allweddol yng ngoleuni Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015. O ganlyniad byddwn yn cyflwyno a monitro’r DPA a ganlyn:

 • Achosion o fynd yn groes i’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern = Sero.
 • Byddwn yn parhau i fynnu bod pob aelod o staff yn cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth ar gaethwasiaeth fodern trwy wylio 'Modern Slavery Is Closer than You Think' fel rhan o’u cyfnod ymsefydlu.

Hyfforddiant

Byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff wylio fideo Modern Slavery Is Closer than You Think, gan y Llywodraeth er mwyn rhoi ymwybyddiaeth iddynt o gaethwasiaeth fodern. Cyflwynir hyn gan ein platfform dysgu ar-lein - Y Gronfa Ddysgu.

Darperir hyfforddiant modern, mwy manwl ar gaethwasiaeth ar gyfer staff sy'n ymwneud â chadwyni caffael a chyflenwi bob blwyddyn.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cynnwys:

 • Arferion prynu busnes Melin, sy'n dylanwadu ar amodau'r gadwyn gyflenwi a dylid eu cynllunio i atal prynu am brisiau afrealistig o isel, defnyddio llafur sy'n cael ei gaffael ar gyflogau isel neu gyflogau afrealistig neu'n is nag isafswm cyflog cenedlaethol gwlad, neu ddarparu nwyddau erbyn dyddiad cau afrealistig. 
 • Sut i adnabod arwyddion caethwasiaeth a masnachu mewn pobl.
 • Sut i drosglwyddo achos posib o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl i’r partïon perthnasol ym Melin.
 • Pa gymorth allanol sydd ar gael, er enghraifft drwy’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern, Awdurdod Trwyddedu Gangmasters a menter Cryfach Gyda’n Gilydd; 
 • Pa negeseuon, cymhellion busnes neu ganllawiau y gellir eu rhoi i gyflenwyr a phartneriaid busnes a chontractwyr i weithredu polisïau gwrth-gaethwasiaeth, a
 • Pa gamau y dylid eu cymryd os nad yw cyflenwyr neu gontractwyr yn gweithredu polisïau gwrth-gaethwasiaeth mewn senarios uchel eu risg, yn cynnwys eu tynnu o gadwyni cyflenwi Melin.

Byddwn yn parhau i gynnwys ein partneriaid, cyflenwyr a chontractwyr ar hyfforddiant perthnasol. Yn ogystal, mae aelodau staff a gyflogir yn y Tîm Cynaliadwyedd sydd â chyfrifoldeb am gyngor a chefnogaeth gaffael yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi ac yn derbyn hyfforddiant arbenigol ar gaffael moesegol. Bydd y wybodaeth a'r sgiliau arbenigol hyn yn bwydo i mewn i arferion y Gymdeithas.

Codi ymwybyddiaeth

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o faterion caethwasiaeth fodern trwy ddosbarthu taflenni i staff a chylchredeg gwybodaeth trwy ein safle mewnrwyd. Maent yn esbonio i'r staff:

 • Egwyddorion sylfaenol Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015;
 • Sut y gall cyflogwyr adnabod ac atal caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl
 • Yr hyn y gall cyflogwyr ei wneud i godi ymwybyddiaeth ynghylch materion caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl i bartïon perthnasol yng nghwmni Melin Homes Ltd.
 • Pa gymorth allanol sydd ar gael, er enghraifft trwy’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern.

Cymeradwyaeth y Bwrdd

Cymeradwywyd y datganiad hwn gan Fwrdd Cartrefi Melin fydd yn ei adolygu a’i ddiweddaru yn flynyddol.q