Problemau gyda thaliadau

Mae rhai trigolion yn cael problemau gyda thaliadau rhent ar y funud. Os cewch anhawster, peidiwch â rhoi cynnig arall arni nes byddwch wedi gwirio bod yr arian wedi ei gymryd o’ch cyfrif, neu efallai y caiff ei dynnu allan ddwywaith.
Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Rydym yn gweithio gyda’n trigolion i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau rydym yn eu darparu yn rhai o ansawdd da ac yn effeithiol. Mae ein datganiad yn dangos sut rydym yn gwneud a sut rydym yn bwriadu gwella dros y flwyddyn nesaf.

Darllen mwy …
Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Mae eleni yn nodi Adroddiad Blynyddol arbennig, lle’r ydym yn edrych ar y rhifau dros y flwyddyn hon a’r deng mlynedd flaenorol. Rydym wedi ei ryddhau yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol, a gynhelir ym mid Medi.

Darllen mwy …
Newyddion Melin allan nawr!

Newyddion Melin allan nawr!

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ein prosesau Llywodraethu, Cyflenwi Gwasanaeth a Hyfywedd Ariannol. Mae yna’n rhoi ‘Dyfarniad Rheoleiddiol’ ar sut rydym yn gwneud.

Darllen mwy …
Hunanwerthuso 2016-17

Hunanwerthuso 2016-17

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb o’n Hunanwerthusiad ar gyfer 2016-17. Fel Cymdeithas Dai yng Nghymru, rhaid i Melin gyrraedd safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy …
Amdanom ni

Mae Cartrefi Melin yn Gymdeithas Tai blaenllaw yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn gymdeithas tai sy'n darparu tai fforddiadwy i denantiaid yn Ne Ddwyrain Cymru. Fel landlord cymdeithasol cofrestredig rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i adeiladu cymunedau ffyniannus. Ein cenhadaeth yw cael effaith gadarnhaol ar gymdogaethau trwy ddarparu tai cymdeithasol o ansawdd uchel i'r rhai sydd eu hangen. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ariannol i'n tenantiaid a threfnu digwyddiadau cymunedol i wella bywydau trigolion lleol.

Sefydlwyd Cartrefi Melin yn 2007 fel darparwr tai cymdeithasol dielw. Fel un o'r cymdeithasau tai mawr yng Nghymru rydym bellach yn berchen ar, ac yn rheoli dros 3,500 o eiddo ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Phowys. Yn ogystal â chynnig tai ar rent, rydym hefyd yn gwerthu eiddo y gellir eu prynu gyda chymorth cynlluniau perchentyaeth cost isel. Rydym yn helpu ein trigolion ar hyd y ffordd ac yn cynnig cyngor ar rentu a phrynu eiddo.

Cysylltwch â ni

Drwy ebost: enquiries@melinhomes.co.uk

Drwy ffonio: 01495 745910
neu neges testun: 07860 027935

Mewn argyfwng y tu allan i’n oriau arferol sef 8am–6pm
Dydd Llun i Ddydd Iau a 8am-5pm Dydd Gwener,
ffoniwch 01495 325333

Ein cyfeiriad: Cartrefi Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Am fwy o wybodaeth a sut i ddod o hyd i ni, ewch i'n tudalen Cysylltu