Prentisiaethau gyda Melin

Prentisiaethau gyda Melin

Darllenwch ein tudalen Prentisiaethau i ddysgu am y mathau gwahanol o brentisiaethau sydd gennym a pha gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd.

Darllen mwy …
Cant o leisiau

Gwerth Cymdeithasol ym Melin

Trwy fod yn rhan o'r grŵp hwn, gallwch wneud gwahaniaeth positif trwy ddweud eich barn wrth Melin.

Darllen mwy …
Yep logo

Ymunwch ag Yep!

Os ydych chi rhwng 12 a 25 mlwydd oed, a'ch bod am leisio'ch barn, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

Darllen mwy …
Noise App

Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Darllen mwy …
Beth sy'n newid rhyngom ni a chi?

Chi, ni a CC

Gwyddom y gall Credyd Cynhwysol fod ychydig yn anodd i'w ddeall, felly rydym wedi postio rhywbeth bach defnyddiol i'w egluro, yn cynnwys beth ydyw, yr hyn sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwn ni helpu

Darllen mwy …
Amdanom ni

Mae Cartrefi Melin yn Gymdeithas Tai blaenllaw yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy’n darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau i bobl sy’n byw yn ne-ddwyrain Cymru. Rydym yn bodoli i greu cyfleoedd i bobl a chymunedau i ffynnu. Mae gennym sylfaen gwerthoedd cryf a thîm rhagorol o staff sy’n cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau lle rydym yn gweithredu, gan ddarparu tai cymdeithasol o ansawdd i’r sawl sydd eu hangen. Rydym yn cefnogi pobl yn eu cartrefi ac yn rhoi cyngor ar arian, ynni a chyflogaeth ynghyd â chymorth gyda rhentu a phrynu eiddo.

Rydym wedi ein sefydlu’n dda o fewn ein cymunedau lleol ac rydym yn bartner a werthfawrogir ar gyfer busnesau a phartneriaid lleol. Fel un o’r prif Gymdeithasau Tai yng Nghymru, mae gennym bellach fwy na 4,000 o gartrefi ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Phowys. Yn ychwanegol at gynnig cartrefi i’w rhentu, rydym hefyd yn cynnig eiddo ar werth trwy ein cynllun perchnogaeth cost isel a’n his-gwmni Candleston. Rydym yn gyfundrefn gefnogol a bywiog sy’n cymryd balchder mewn bod yn landlord gwydn ac yn gyflogwr rhagorol yn ein hardal leol.

Cysylltwch â ni

Drwy ebost: enquiries@melinhomes.co.uk

Drwy ffonio: 01495 745910
neu neges testun: 07860 027935

Mewn argyfwng y tu allan i’n oriau arferol sef 8am–6pm
Dydd Llun i Ddydd Iau a 8am-5pm Dydd Gwener,
ffoniwch 01495 325333

Ein cyfeiriad: Cartrefi Melin
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Am fwy o wybodaeth a sut i ddod o hyd i ni, ewch i'n tudalen Cysylltu