Yn ôl i Amdanon Ni

Bwrdd Melin

Does dim amheuaeth fod y sector tai cymdeithasol yn cael effaith fawr ar fywydau miloedd o bobl ledled y wlad, pob dydd. Does dim amheuaeth hefyd bod y bobl ar fyrddau’r sefydliadau yma’n gwneud penderfyniadau sy’n cael effaith cadarnhaol hirdymor ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cadeirydd – Martin Reed

Mae Martin wedi ymddeol fel cyfarwyddwr cyllid bragdy Brains. Roedd wedi gweithio yno am 17 mlynedd cyn ymddeol ym Mehefin 2019. Mae hefyd yn gyfarwyddwr Welsh Whisky.

Llun o Martin Reed
Martin Reed

Is-gadeirydd – Anthony Hearn

Mae Anthony’n Gyfarwyddwr Tai a Chymunedau gyda Merthyr Valley Homes.

Llun o Anthony Hearn
Anthony Hearn

Wendy Bowler

Ar ôl gyrfa yn y gwasanaeth sifil ac yna mewn iechyd cyhoeddus, mae Wendy nawr yn achrestrydd proffesiynol.

Llun o Wendy Bowler
Wendy Bowler MSc (Health), MSc Cert

Lisa Howells

Mae Lisa’n Gyfarwyddwr Gwerthiant a Marchnata i Grŵp Curo gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector tai; mae’n aelod o’r Ffederasiwn Adeiladu Tai a’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol.

Llun o Lisa Howells
Lisa Howells

Sarah Tipping

Mae cefndir Sarah mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar hyn o bryd mae’n Rheolwr Polisi, Partneriaethau a Chydraddoldebau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Sarah yw Cadeirydd ein Pwyllgor Ansawdd ac Ymgysylltiad ac mae’n ein helpu ni gyda’n portffolio tîm Byw’n Annibynnol

Llun o Sarah Tipping
Sarah Tipping

John Jackson

Gyda nifer o flynyddoedd o brofiad marchnata, mae John yn ymgynghorydd marchnata strategol. Mae ei bractis preifat yn arbenigo mewn datblygiad brand, strategaeth arloesi, a chyfathrebiadau marchnata.

Llun o John Jackson
John Jackson

Sanni Salisu

Mae Sanni’n Swyddog Cydymffurfiad Nwy gyda CCHA, gyda dros ddegawd o brofiad yn y sector tai. Mae e wedi rhagori ac wedi symud trwy’r rhengoedd o fod yn brentis at gael effaith yn y Tîm Asedau a Chydymffurfiad.

Mae gan Sanni sgiliau cyfathrebu gwych a dealltwriaeth o’r diwydiant gwresogi. Mae’n arbenigo mewn cydymffurfiad nwy ac, ar hyn o bryd, mae’n astudio cydymffurfiad rheolaeth adeiladau ac asedau.

Llun o Sanni Salisu
Sanni Salisu

Naomii Thomas

Mae Naomii’n rheolwr eiddo gwag i Gyngor Caerdydd ac mae wedi gweithio yn y Sector Tai ers 2009. Cafodd Naomii Radd Meistr Tai Uwch gyda Chlod yn 2021. Mae hi wedi ei chymhwyso mewn P405 Rheolaeth Asbestos mewn Adeiladau ac mae hi’n astudio NEBOSH Iechyd a Diogelwch ar hyn o bryd.

Mae gan Naomii frwdfrydedd ar gyfer llwyddo i gael sector tai mwy amrywiol ac mae hi’n aelod o banel Gwneud Nid Dweud.

Llun o Naomii Thomas
Naomii Thomas

Barry Thompson

Mae Barry’n dod â bron i dri degawd o brofiad o weithio yn y sector tai, 21 o'r rhain fel Cyfarwyddwr Ariannol, ac mae wedi gweithio ar Fwrdd nifer o gymdeithasau tai ers 2009. Mae gan Barry ddealltwriaeth gynhwysfawr o sut mae holl feysydd tai’n gweithio, gyda sgiliau ac arbenigedd penodol mewn perthynas â chynllunio busnes, cyfrifeg a rheolaeth, risg, rheolaeth risg ac archwiliad, yn ogystal â rheolaeth strategol.

Llun o Barry Thompson
Barry Thompson

Claire Marshall

Ymunodd Claire â Bwrdd Melin ym Medi 2023. Mae ganddi frwdfrydedd dros dai cymdeithasol ac roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cymdeithas Tai Newydd ers 2017. Mae Claire yn gyfrifydd siartredig cymwysedig, ac yn gweithio i’r cwmni cyfrifwyr o Gaerdydd, Azets, ac mae’n arbenigo mewn arian corfforaethol. Mae ganddi brofiad mewn cydsoddiadau a chaffaeliadau a helpu cwmnïau i dyfu, ac mae ganddi brofiad blaenorol mewn cymdeithasau tai trwy Grŵp Tai Arfordirol, Cymoedd i’r Arfordir a Phobl.

Llun o Claire Marshall
Claire Marshall

Paula Kennedy a Peter Crockett

Fel rhan o’r Uwch Dîm Rheoli, mae gan Paula a Peter leoedd tîm gweithredol ar y Bwrdd. Gallwch ddarllen mwy amdanyn nhw ar ein tudalen Tîm Uwch Reolwyr.

Llun o Paula Kennedy a Peter Crockett
Paula Kennedy a Peter Crockett