Yn ôl i Rhent, arian a biliau

Taliadau gwasanaeth

Beth yw taliadau gwasanaeth?

Bydd rhai o drigolion Melin yn talu tâl gwasanaeth yn ychwanegol at eu rhent. Mae’r tâl gwasanaeth yn talu am bethau fel glanhau mannau cyffredin, cynnal a chadw goleuadau a systemau diogelwch, a chynnal ardaloedd cyffredin y tu allan i’r cartrefi.

Bydd trigolion sy’n byw mewn cynllun tai lloches neu gartrefi gofal ychwanegol hefyd yn talu tuag at gost Rheolwr eu Cynllun neu Gydgysylltydd Byw’n Annibynnol.

Nid yw Cartrefi Melin yn gwneud elw o daliadau gwasanaeth.

Darluniad o ffenestr yn cael ei golchi

What your service charges pay for

The following information explains what your service charges pay for.

Communal utilities – electricity and water

This covers the cost of providing electricity in communal areas. This is normally in stairwells and entrance ways in flats but can also include external lighting in car parks. certain bin stores or street lighting. It also covers the cost for any water and sewerage services that we pay for in communal areas.

Communal cleaning

This is to cover the cost of the cleaning service we provide to internal communal areas.

Window cleaning

Depending on the contract in place, we arrange for an external contractor to clean communal or individual windows in high rise blocks of flats.

Communal gardening

This covers the cost of cutting grass and looking after other garden/estate shared areas maintained by an external company. This may not be the grounds directly surrounding your property.

Grounds maintenance

This charge covers the cost of grounds maintenance outside the regular contract, such as gritting or removal of large amounts of rubbish or if we need to maintain or remove any trees. Just because you cannot see a tree directly outside your property, you will still need to contribute towards this charge.

Door entry

This covers a contract and repairs for all door entry systems.

Firefighting equipment

For areas that have communal fire extinguishers, this covers the cost of repair. replacement and servicing of equipment. In some cases, this can appear within the fire/smoke alarm maintenance service.

Fire/smoke alarm maintenance

For properties that have a communal connected fire alarm system, this covers the cost of annual servicing, weekly testing as required by law, and maintenance of the system. This can also incorporate dry risers, automatic operating ventilation systems and emergency lights.

TV aerials/satellite

This covers the cost of servicing and repairing communal aerial systems.

Hard wired alarm/call system

This charge covers the monitoring of the communal system. This can also cover any lifelines or alarm support.

Management charge

This fee is to cover our costs in sourcing contractors to undertake the work needed and in managing the contractors who do the work for us. We do not make a profit from service charges.

Why service charges can change each year

Service charges are calculated in accordance with your Tenancy Agreement or Lease.

All our service charges are known as variable charges as the costs can go up and down every year. This is because the costs we must pay to maintain your home go up and down as well.

How they are calculated

Service charges are produced by reviewing the costs for the previous financial year and forecasting the costs for the current year.

A comparison is made between the actual cost of delivering services and the estimated cost charged. Where the actual cost is higher or lower than the estimate, this is carried forward to the forecasted costs for the next year.

A variable service charge is applied to your account at the beginning of April, following an estimate made in September of the expected cost of delivering services over the next financial year (from 1st April to 31st March). This is then broken down to weekly/monthly payments throughout the year.

Residents receive service charge accounts pack including:

  • Service charge schedule
  • Service charge booklet
  • Sinking fund accounts
  • Audit report (retirement for sale only)

Lle allwch gael gwybodaeth am eich taliadau gwasanaeth

Mae taliadau gwasanaeth a sut cânt eu gweithio allan wedi eu manylu yn eich cytundeb tenantiaeth pan fyddwch yn dod yn breswylydd Melin. Mae’n holl daliadau gwasanaeth yn daliadau amrywiol felly gall y gost newid o flwyddyn i flwyddyn. Gan fod y gwir gostau yn gallu amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gall eich tal gwasanaeth newid hefyd.

Bob mis Medi, bydd Melin yn cynhyrchu datganiad taliadau gwasanaeth a fydd yn manylu eich taliadau gwasanaeth am y flwyddyn i ddod. Bydd hwn ar gael ar eich cyfrif arlein.

A fydd Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn talu costau eich taliadau gwasanaeth?

Mae rhai taliadau gwasanaeth a fydd yn cael eu talu gan Fudd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol – gelwir y rhain yn daliadau cymwys.

Budd-dal Tai

I dâl gwasanaeth fod yn gymwys, rhaid i’r Cyngor ystyried ei fod yn angenrheidiol i chi allu byw yn eich cartref ac nad ydynt yn rhy ddrud.

Mae costau a ystyrir fel rheol yn rhai cymwys yn cynnwys costau rheolwr y cynllun, glanhau ardaloedd cyffredin, goleuadau mewn ardaloedd cyffredin a chynnal a chadw tiroedd. Bydd eich Tîm Budd-dal Tai lleol yn gallu rhoi cyngor penodol i chi ar beth sy’n gymwys a beth nad yw.

Credyd Cynhwysol

I dâl gwasanaeth fod yn gymwys bydd yr Adran gwaith a Phensiynau yn asesu pa gostau sy’n gymwys. Gallwch siarad gyda’ch hyfforddwr gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

Beth yw cronfa ad-dalu?

Mae rhai eitemau mawr a drud, megis lifft neu system diogelwch drws, angen eu hadnewyddu o bryd i’w gilydd. Rydym yn gwybod na all pobl gael hyd i swm mawr o arian i’w dalu tuag at gost y gwaith mawr yma ar fyr rybudd.

Os ydych yn byw mewn eiddo ar brydles, efallai y byddwn yn codi swm bach rheolaidd a rhoi’r arian mewn cyfrif banc sy’n talu llog nes bydd angen yr arian. Rydym yn galw hyn yn gronfa ad-dalu. Os ydych yn talu i mewn i gronfa ad-dalu, byddwch yn derbyn datganiad yn esbonio faint o arian sydd wedi ei gasglu, pa log y mae wedi ei ddenu a manylion unrhyw arian sydd wedi ei wario.

Os ydych yn denant, bydd gwaith trwsio mawr yn cael ei ariannu gan Melin, ac ni fydd gennych gronfa ad-dalu ar eich datganiad blynyddol.

Beth yw cost cwmni rheoli?

Ar rai o’n stadau newydd, mae’r cwmni a ddatblygodd y safle, gan yr hwn rydym wedi prynu eich cartref, yn darparu gwasanaethau i’r stad gyfan drwy gwmni rheoli.

Mae’r gwasanaethau hyn yn aml yn cynnwys torri gwair, cynnal a chadw ffyrdd neu gostau goleuo strydoedd. Byddwn ni’n cael bil gan y cwmni rheoli a benodwyd gan y datblygwr, a byddwn yn ein tro yn rhannu’r costau hyn rhwng ein trigolion sy’n elwa o’r gwaith.

Bydd hyn hefyd yn berthnasol i’r sawl sy’n byw yn un o’r cartrefi Homebuy lle mae gennym fuddiant ariannol yn yr eiddo.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi