Yn ôl i Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Os gennych TCC neu gamera ar gloch y drws

Oes gennych chi gamera teledu cylch cyfyng neu gamera cloch drws ar eich cartref?

Dyma’r hyn sydd angen i chi ei wybod i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r Canllawiau gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

If you’re thinking of getting one

Os ydych chi’n ystyried defnyddio camerâu yn eich eiddo, dylech chi feddwl am y cwestiynau canlynol:

  • A oes wir angen teledu cylch cyfyng arnaf?
  • A oes pethau eraill y gallwn i eu gwneud i amddiffyn fy nghartref, fel goleuadau gwell?
  • A allaf leoli’r camerâu i osgoi ymyrryd ar eiddo fy nghymydog neu unrhyw fannau a rennir neu fannau cyhoeddus?

Os ydych chi’n penderfynu defnyddio system teledu cylch cyfyng, dylech chi sicrhau eich bod chi’n parchu preifatrwydd pobl eraill a cheisio cipio delweddau o fewn ffin eich cartref yn unig (gan gynnwys eich gardd).

If you do have a camera

Os yw’ch system yn cipio delweddau o bobl y tu allan i ffin eich cartref bydd angen i chi:

  • Gadael i bobl wybod eich bod chi’n defnyddio teledu cylch cyfyng trwy osod arwyddion yn dweud bod recordio yn digwydd, a pham.
  • Gwneud yn siŵr nad ydych chi’n cipio mwy o luniau nag sydd eu hangen arnoch chi.

Os ydych chi’n methu â chydymffurfio â’ch rhwymedigaethau
o dan y ddeddf diogelu data, efallai y byddwch chi’n destun
camau gorfodi gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallai
hyn gynnwys dirwy. Gwybodaeth wedi’i chymryd o wefan ‘ICO’

You may find these pages helpful