Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i Homeowners

Ymddygiad gwrthgymdeithasol (YGG) mewn cartrefi cysgodol

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Term yw YGG sy’n disgrifio amrywiaeth o ymddygiadau sy’n gallu effeithio ar a chynhyrfu pobl eraill. Gall hyn fod yn ymddygiad difrïol, bygythiol neu dreisgar; ymddygiad troseddol, cerddoriaeth uchel, aflonyddu hiliol, gwerthu cyffuriau, fandaliaeth, graffiti neu ollwng sbwriel.

Gallwn gynnig weithiau gwasanaeth cyfryngu annibynnol a diduedd i helpu i ddatrys anghydfod rhwng perchnogion cartrefi.

Yn fwy na hyn, ni fyddwn yn ymyrryd mewn anghydfodau rhwng cymdogion.

Serch hynny, os yw anghydfod yn effeithio ar bobl eraill, efallai byddwn yn ystyried cymryd camau yn erbyn pob un sydd ynghlwm â’r anghydfod.

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Dyma rai cysylltiadau defnyddiol eraill y bydd efallai eu hangen arnoch chi:

  • Rhif yr heddlu nid mewn argyfwng: 101
  • Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (Trais Domestig): 0808 80 10 800

Ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd amgylcheddol (gan gynnwys sŵn), cysylltwch â’ch awdurdod lleol:

  • Cyngor Sir Fynwy: 01633 644644
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: 01495 762200
  • Cyngor Dinas Casnewydd: 01633 656656
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: 01495 311556
  • Cyngor Sir Powys: 01597 826000
  • Os yw eich pryderon yn fwy difrifol ac uniongyrchol, rydym yn eich cynghori i ffonio’r heddlu a/neu’r gwasanaethau brys.