Yn ôl i Rhent, arian a biliau

Help gyda chostau byw

Gyda’r cynnydd mewn costau byw yn effeithio pawb, rydym eisiau i chi wybod ein bod yma i helpu. Gall trigolion Melin gysylltu â Cyngor Melin i gael cyngor arbenigol ar yr help sydd ar gael.

Taliadau Costau Byw

Mae’r rhestr isod yn dangos y prif grantiau Costau Byw sy’n cael eu gweinyddu gan gynghorau a Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Ad-daliad Y Dreth Gyngor (£150)

Pwy sy’n cael hwn?

Eiddo sydd ym mandiau A i D y Dreth Gyngor ar 15fed Chwefror 2022, neu aelwyd sydd wedi byw mewn unrhyw eiddo mewn unrhyw fand a oedd yn derbyn gostyngiad neu ddisgownt y Dreth Gyngor.

Sut i wneud cais

Os ydych yn talu’r Dreth Gyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylech dderbyn y taliad hwn yn awtomatig. Os na, rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol drwy eich cyngor lleol.

Pryd gaiff ei dalu?

Dylai’r rhan fwyaf o’r ad-daliadau Debyd Uniongyrchol fod wedi eu talu erbyn mis Mehefin. Gall ceisiadau eraill gymryd mwy o amser. Y dyddiad cau i wneud cais yw ym mis Medi.

Grant Bil Ynni (£400)

Pwy sy’n cael hwn?

Bydd pob aelwyd gyda chysylltiad mesurydd trydan domestig ac sy’n gyfrifol am dalu eu bil trydan yn derbyn grant o £400.

Sut i wneud cais

Nid oes angen gwneud cais am hyn; bydd yn digwydd yn awtomatig.

Pryd gaiff ei dalu?

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mwy na thebyg ym mis Hydref.

Taliad Costau Byw (£650)

Pwy sy’n cael hwn?

Bydd aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau prawf moddion (er enghraifft Credyd Cynhwysol a Chredyd pensiwn) yn derbyn y grant ariannol yma.

Sut i wneud cais

Nid oes angen gwneud cais am hyn; bydd yn digwydd yn awtomatig.

Pryd gaiff ei dalu?

Mae’r taliad yn dod mewn dwy ran. Bydd un ym mis Gorffennaf a'r llall yn yr hydref. Bydd pobl sy’n derbyn Credyd Treth yn unig yn derbyn eu taliad ychydig yn hwyrach.

Taliad Costau Byw i Bensiynwyr (£300)

Pwy sy’n cael hwn?

Bydd aelwydydd pensiynwyr sy’n derbyn y Taliad Tanwydd y Gaeaf arferol (h.y. pobl sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth yn ystod yr wythnos gymhwyso ym mis Medi) ar gyfer 2022 yn derbyn y taliad ychwanegol hwn o £300.

Sut i wneud cais

Nid oes angen gwneud cais am hyn; bydd yn digwydd yn awtomatig. Gwneir y taliad gan ddefnyddio’r un manylion a phensiwn y wladwriaeth.

Pryd gaiff ei dalu?

Ar yr un pryd â’r Taliad Tanwydd y Gaeaf arferol.

Taliad Costau Byw Anabledd (£150)

Pwy sy’n cael hwn?

Bydd pob unigolyn sy’n derbyn budd-dal cysylltiedig ag anabledd (er enghraifft PIP, DLA, Lwfans Gweini) yn derbyn y taliad hwn o £150.

Sut i wneud cais

Nid oes angen gwneud cais am hyn; bydd yn digwydd yn awtomatig.

Pryd gaiff ei dalu?

I’w gadarnhau.

Taliad Tanwydd y Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 26ain Medi 1955, gallech dderbyn rhwng £100 a £300 i’ch helpu i dalu eich biliau gwresogi. Gelwir hwn yn Daliad Tanwydd y Gaeaf.

Byddwch yn derbyn eich Taliad Tanwydd y Gaeaf yn awtomatig (nid oes angen i chi wneud cais) os ydych yn gymwys a naill ai:

 • yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth;
 • yn derbyn budd-dal nawdd cymdeithasol arall (ddim Budd-dal Tai, Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, Budd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol).

Os nad ydych yn derbyn yr un o’r rhain, yna efallai y bydd angen i chi wneud cais. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld drwy fynd i GOV.UK.

Budd-daliadau Wedi’u Pasbortio

Budd-daliadau wedi’u pasbortio: mae’r rhain yn fudd-daliadau y gallech eu hawlio os ydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol (UC), Credyd Pensiwn, Taliad Annibyniaeth Personol (PIP), Budd-dal Tai, rhai mathau o Lwfans Ceisio Swydd (JSA) neu Gymorth Incwm.

 • Prydau ysgol am ddim
 • Grantiau mamolaeth
 • Disgownt Cartref Cynnes i helpu gyda chostau gwresogi
 • Bathodyn Glas
 • Pas bws
 • Pas teithio
 • Cerdyn pas sinema
 • Treth car am ddim neu hanner pris
 • Taliadau cychwyn iach
 • Help gyda thalu eich rhent drwy fudd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol
 • Taliad tai dewisol i’ch helpu gyda chostau rhent os oes diffyg rhwng eich budd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol a chost eich rhent.
 • Gostyngiad y Dreth Gyngor
 • Gostyngiad y Dreth Gyngor i’r anabl
 • Lwfans Gofalwyr os ydych yn gofalu am rywun am 35 awr yr wythnos neu fwy

Os nad ydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol, neu unrhyw un o’r budd-daliadau eraill, cysylltwch â’r tîm a gallent edrych yn gyflym i weld os ydych yn gymwys.

Mae grantiau eraill costau byw ar gael i bobl sydd ar incwm is ac yn ei chael yn anodd i ddal dau ben llinyn ynghyd…

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau fath o grant nad oes angen i chi eu talu’n ôl.

 1. Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu gyda chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn argyfwng os ydych:

 • yn profi caledi ariannol eithafol;
 • wedi colli eich swydd;
 • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf.

Ni allwch ei ddefnyddio i dalu biliau parhaus na allwch fforddio eu talu.

 1. Taliad Cymorth Unigol (IAP)

Grant i’ch helpu chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt i fyw yn annibynnol yn eu cartref neu eiddo yr ydych chi neu nhw yn symud iddo.

I weld manylion llawn ac i wneud cais, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu cysylltwch â Cyngor Melin.

£500 Grant Gofalwyr Di-dal

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai holl ofalwyr di-dâl yn derbyn grant o £500 fel cydnabyddiaeth o’u gwaith a’u haberth yn ystod y pandemig.

Rhaid i chi wneud cais drwy eich cyngor lleol:

Cyngor ar ynni

Os ydych angen help gyda:

 • Biliau nwy a thrydan – rydym yn eich annog i siarad gyda’ch cyflenwr os ydych yn cael anhawster gyda’ch biliau ynni. Nid nawr yw’r amser i geisio newid cyflenwr
 • Mesuryddion rhagdalu
 • Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth (PSR)
 • Taliadau dŵr
 • Disgownt Cartrefi Cynnes

Yna cysylltwch â Cyngor Melin a gall eich Cynghorydd Ynni penodol helpu i’ch pwyntio yn y cyfeiriad iawn.

Dŵr Cymru

Mae’r tariff HelpU yn helpu aelwydydd incwm isel drwy roddi cap ar faint sy’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

I fod yn gymwys i dderbyn y tariff:

 • rhaid bod y cyflenwad dŵr ar yr aelwyd ar gyfer defnydd domestig yn unig;
 • rhaid i rywun ar yr aelwyd dderbyn o leiaf un budd-dal prawf moddion;
 • rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar neu dan lefel benodol.

Gall Cyngor Melin hefyd eich helpu i wneud cais am hyn.

Disgownt Cartrefi Cynnes

Gallech gael £140 oddi ar eich bil trydan ar gyfer y gaeaf 2021 i 2022 dan y Cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes. Nid yw’r arian yn cael ei dalu i chi – mae’n ddisgownt unwaith ac am byth ar eich bil trydan, rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Ni fydd y disgownt yn effeithio eich Taliad Tywydd Oer na’ch Taliad Tanwydd y Gaeaf.

Mae dwy ffordd i fod yn gymwys i dderbyn taliad dan y Cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes:

 1. Rydych yn derbyn yr elfen Gwarant Credyd y Credyd Pensiwn – a elwir y ‘grŵp craidd’.
 2. Rydych ar incwm isel ac yn bodloni meini prawf eich cyflenwr ynni ar gyfer y cynllun – a elwir y ‘grŵp ehangach’.

Holwch eich cyflenwr i weld os ydych yn gymwys a sut i wneud cais.

You may find these pages helpful