Yn ôl i Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru)

Beth sy’n newid?

Collage o ddelweddau o gwmpas y cartref gyda'r geiriau "Mae sut rydych yn rhentu yn newid"

Mae sut rydych yn rhentu yn newid

Yn 2016 pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) a fydd yn cymryd lle deddfwriaeth bresennol ar dai. Ei bwriad yw sefydlu fframwaith cyfreithiol sengl ar gyfer rhentu cymdeithasol a phreifat, gan greu ‘tenantiaeth gymdeithasol unigol’ i Gymru.

Daw’r Ddeddf i rym ar 1af Rhagfyr 2022 a bydd yn dod â diwygiadau sylweddol i gyfraith ac arfer mewn perthynas â thai yng Nghymru.

Mae’r Ddeddf yn rhoi mwy o eglurder ynglŷn â hawliau a chyfrifoldebau ein cwsmeriaid a ni, fel eich landlord, trwy gytundebau ysgrifenedig. Adnabyddir hyn ar hyn o bryd fel cytundeb tenantiaeth. Hefyd, bydd y Ddeddf yn safoni cytundebau tenantiaeth.

Dyma rai pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonyn nhw

Bydd Deddf Rhentu Tai yn cael ei chyflwyno i Gymru gyfan ar 15fed Gorffennaf 2022.

 • Bydd Cartrefi Melin yn cael ein hadnabod fel Landlord Cymunedol
 • Bydd Tenantiaid yn cael eu cyfeirio atynt fel Deiliaid Contractau:
  • derbyn contract ysgrifenedig yn nodi eich hawliau a’ch cyfrifoldebau;
  • cynnydd yn y cyfnod rhybudd ‘dim bai’ o ddau i chwe mis;
  • mwy o amddiffyniad rhag cael eich troi allan;
  • gwell hawliau olynu; mae’r rhain yn nodi pwy sydd â’r hawl i barhau i fyw mewn annedd, er enghraifft ar ôl i’r tenant presennol farw;
  • trefniadau mwy hyblyg ar gyfer cyd-ddeiliaid contract, gan ei gwneud yn haws i ychwanegu eraill at gontract meddiannaeth neu eu tynnu oddi arno;
 • Bydd cytundebau tenantiaethau’n newid i fod yn Gontract Meddiannaeth.
 • Bydd yna ddau fath o gontract – diogel a safonol.

Bydd y Ddeddf yn cyfuno nifer o ddeddfau’n ymwneud â thai mewn un fframwaith cyfreithiol.

Bydd y Ddeddf yn symleiddio ac yn gwella’ch hawliau.

Ar 1af Rhagfyr 2022, bydd bob trigolyn yng Nghymru’n symud yn awtomatig i’r cytundeb newydd – Contract Meddiannaeth.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym yn gweithio gyda’n tîm cyfreithiol i ddechrau drafftio’r contractau newydd. Mae gennym chwe mis cyn 15fed Gorffennaf i anfon y contract atoch.

Bydd ein cwsmeriaid newydd yn arwyddo’r contract meddiannaeth newydd o’r dyddiad hwn.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Tai Cymunedol Cymru a chymdeithasau tai eraill i sicrhau dull cyson a di-dor o gyflawni’r newidiadau.

Byddwn yn eich diweddaru ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i’ch helpu.