Yn ôl i newyddion

Cartrefi Melin ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân yn lansio partneriaeth ac yn llofnodi Siarter Plant yng Nghymru

Mae Melin Homes ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi lansio eu gwaith partneriaeth a llofnodi Siarter Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru, felly'n dangos ymrwymiad y sefydliad i gyflawni'r saith safon; a galluogi pobl ifanc a phlant i ddweud eu dweud mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw.

Ysgrifennwyd gan Fiona

07 Ion, 2020

Melin Homes and Cwmbran High launch partnership and sign Children in Wales Charter
Mae Melin Homes ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi lansio eu gwaith partneriaeth a llofnodi Siarter Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru, felly'n dangos ymrwymiad y sefydliad i gyflawni'r saith safon; a galluogi pobl ifanc a phlant i ddweud eu dweud mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw.

Mae tystiolaeth yn dangos y gall rhaglenni iechyd meddwl a lles mewn ysgolion arwain at welliannau sylweddol yn sgiliau iechyd meddwl, cymdeithasol ac emosiynol plant. Gall darpariaeth lles mewn ysgolion hefyd arwain at ostyngiadau mewn camymddwyn a bwlio yn yr ystafell ddosbarth. Mae Ysgol Uwchradd Cwmbrân eisoes yn cymryd lles disgyblion o ddifri ac mae ganddyn nhw 20 o fyfyrwyr sy'n llysgenhadon lles ar draws yr ysgol sy'n ymroddedig i wella iechyd a lles. Gyda hyn mewn golwg mae Melin wedi gweithio gydag Ysgol Uwchradd Cwmbrân i greu rhaglen ysgol newydd sy'n canolbwyntio'n llwyr ar les disgyblion, athrawon a rhieni.

Melin_website_news_image_(2).png
Wrth siarad am yr ymrwymiad i ysgolion a llofnodi'r siarter, dywedodd Paula Kennedy, Prif Weithredwr Cartrefi Melin;

“Rydym yn cydnabod pwysigrwydd datblygu, annog a chroesawu barn, sgiliau a galluoedd pobl ifanc. Byddwn yn parhau i ddatblygu ein rhaglen ysgolion, cyfleoedd prentisiaeth a'n grŵp ieuenctid, Yep.

Rydym am greu cyfleoedd i gynifer o bobl ifanc â phosibl. Bydd hyn yn gwella eu sgiliau ac yn cryfhau cymunedau. Ein nod yw sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cyrchu cyfleoedd gweithredu cymdeithasol, beth bynnag fo'u cefndir; mae hyn yn sail i bopeth a wnawn."

Y dechrau yn unig ydyw i'r peilot ac edrychwn ymlaen at rannu'r canlyniadau wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

Yn ôl i newyddion