Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Cefnogi Mis Pride ym mis Mehefin a thu hwnt

Mae mis Mehefin yn fis arwyddocaol i gymunedau ledled Cymru gan ei fod yn nodi Mis Pride, sef mis sy'n dathlu hawliau unigolion LHDT+ ac yn eirioli drostynt. Mae Melin yn falch o sefyll mewn undod â chymunedau LHDT+, ac rydym yn falch o'n hanes o feithrin amgylchedd cynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu.

Ysgrifennwyd gan Will

10 Meh, 2024

Cor perfformio mewn parc

Eleni, rydym wedi bod yn arbennig o falch o noddi nifer o ddathliadau Pride ar draws ein rhanbarth yn ne-ddwyrain Cymru, a chymryd rhan ynddynt.

Pride Torfaen

I ddechrau’r mis, fe wnaethon ni noddi Pride Torfaen ar 1 Mehefin. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ym Mharc Pont-y-pŵl, yn ddathliad bywiog a ddaeth â phobl o bob rhan o fwrdeistref sirol Torfaen at ei gilydd i ddathlu'r gymuned LHDT+. Helpodd ein nawdd i sicrhau bod y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn bosibl, a dangosodd nad yw Pride ar gyfer cymunedau mewn dinasoedd a threfi mawr yn unig, ond ei fod hefyd i gymunedau'r Cymoedd.

Pride in the 'Port

Yn dilyn Pride Torfaen, rydym wrth ein boddau i gyhoeddi ein nawdd ar gyfer Pride in the 'Port, sef dathliad Pride Casnewydd. Fe fydd Pride in the 'Port yn cael ei gynnal ychydig ar ôl mis Mehefin, ddydd Sadwrn 7 Medi. Bydd yn cynnwys gorymdaith ddathlu, adloniant, cerddoriaeth, bwyd a gweithgareddau i bob oedran.

Mae Pride in the 'Port yn addo bod yn ddigwyddiad gwych arall lle gallwn ddod i gyswllt â thrigolion, dathlu amrywiaeth, a pharhau i eirioli dros gymdeithas gynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn.

Pride Cymru

Mae ein hymrwymiad i Fis Pride yn ymestyn y tu hwnt i nawdd. Rydym yn gyffrous i gymryd rhan yn Pride Cymru (22 a 23 Mehefin 2024) ochr yn ochr â'n partneriaid yn Tai Pawb, elusen cydraddoldeb tai Cymru. Mae'r cydweithio hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth ar draws y sector tai i feithrin cymunedau cynhwysol. Trwy ymuno â Tai Pawb, gallwn ddyrchafu ein neges o gydraddoldeb a chynhwysiant, gan sicrhau bod y sector tai yn ffagl o gefnogaeth i'r gymuned LHDT+.

Gwneud gwahaniaeth

Wrth fyfyrio ar Fis Pride, meddai Bunmi Ajayi-Obanewa, Swyddog Cydraddoldeb Melin: "Mae Mis Pride yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrio ar y cynnydd a wnaed tuag at hawliau LHDT+ ac i gydnabod y gwaith sydd angen ei wneud o hyd. Mae'n amser i ddathlu amrywiaeth ein pobl ac i ailddatgan ein hymrwymiad i feithrin cymunedau cynhwysol.

Rwy'n falch iawn o'n cyfraniad ni at wneud dathliadau Pride yn bosibl yn ein rhanbarth a’n gwaith gyda phartneriaid lleol i sicrhau ein bod yn cynrychioli ac yn gwasanaethu pob aelod o'n cymuned, waeth beth fo’u cefndir a'u hunaniaeth. Gyda'n gilydd, gallwn gyflawni newid effeithiol.

Bunmi Ajayi-Obanewa — Swyddog Cydraddoldeb, Melin

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld