Yn ôl i newyddion

#GydaChi

Mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi bod yn helpu trigolion fwy nag erioed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Dyna pam rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Tai Cymunedol Cymru #GydaChi i hybu’r gwaith gwych y mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn ei wneud i helpu trigolion i aros yn ddiogel yn eu cartrefi. Mae Gavin, Fiona (ddim yn y llun), Leslie, Dave a Bethan (yn y llun) wedi bod yn brysur yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a help i unrhyw drigolion sydd ei angen. Rydym wedi bod yn galw trigolion i weld sut maent ac i weld os ydynt angen unrhyw gymorth.

Ysgrifennwyd gan Fiona

08 Ebr, 2020

#GydaChi

Mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi bod yn helpu trigolion fwy nag erioed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Dyna pam rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Tai Cymunedol Cymru #GydaChi i hybu’r gwaith gwych y mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn ei wneud i helpu trigolion i aros yn ddiogel yn eu cartrefi.

Mae Gavin, Fiona (ddim yn y llun), Leslie, Dave a Bethan (yn y llun) wedi bod yn brysur yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a help i unrhyw drigolion sydd ei angen. Rydym wedi bod yn galw trigolion i weld sut maent ac i weld os ydynt angen unrhyw gymorth.

Mewn 3 wythnos yn unig, mae’r tîm wedi helpu trigolion i gael £374,279.67 mewn cyllid drwy gyfrwng cyngor ar arian ac ynni, gweld pwy sydd â hawl i fudd-daliadau, newid cyflenwyr a gwneud cais am ddisgownt, ac maent wedi derbyn 122 o atgyfeiriadau am gyngor ynni ac arian.

Tra bod yr ystadegau yn edrych yn dda, rydym eisiau canolbwyntio ar y bobl y tu ôl i’r ffigurau hyn.

Cysylltodd Sandra* â ni. Roedd fel rheol yn dibynnu ar deulu am help, ond roedd yn hunanynysu ac mewn penbleth. Helpodd ein tîm hi i wneud cais am Ostyngiad yn y Dreth Gyngor, Taliad Tai Dewisol (oherwydd tan-ddeiliadaeth) ac fe gynigiwyd cyngor ar ynni iddi. Roedd Sandra mor ddiolchgar ac ni allai gredu bod cymdeithas dai yn cynnig cymaint o help.

Roedd Billy*, person sengl gyda thri o blant hŷn, yn hunanynysu oherwydd ei fod mewn categori risg uchel ac roedd yn dioddef o bryder ynglŷn â sut fyddai’n rheoli ei arian. Gwnaeth y tîm asesiad Credyd Cynhwysol, a fyddai’n golygu y byddai’r preswylydd mewn sefyllfa ariannol well, hyd yn oed pan fyddai popeth yn dychwelyd i normal. Cwblhawyd cais Gostyngiad yn y Dreth Gyngor ac fe wnaed atgyfeiriad ynni.

Symudodd Carla* i’w chartref newydd, gyda mesuryddion credyd. Trefnwyd i gael gwared ohonynt a gosod mesuryddion clyfar. Trefnwyd hefyd ei bod yn cael oergell-rhewgell newydd (drwy Gronfa Cymorth Dewisol y llywodraeth) a’i chyfeirio i’n Tîm Cyflogaeth.

Roedd Tony* wedi byw gyda mwy na £550 o ddebyd trydan am nifer o flynyddoedd ac ni allai gael gwared ohono. Hefyd, nid oedd yn talu digon am yr hyn roedd yn ei ddefnyddio. Cafodd ein tîm hyd i dariff fforddiadwy, mwy addas iddo a gwneud cais i Gronfa Cymorth Cwsmeriaid SSE/Swalec ac mae’r ddyled wedi ei chlirio.

Mae trigolion wedi cysylltu â ni i ddweud pa mor werthfawrogol y maent am yr help, cymorth a’r gefnogaeth rydym yn ei gynnig. Rydym yn deall nawr fwy nag erioed pa mor bwysig ydyw ein bod wedi buddsoddi mewn tîm penodol i ddarparu’r cymorth hwn.

Os ydych chi mewn anhawster, cysylltwch â ni heddiw moneyadvice@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910.

Nodyn: *mae enwau wedi eu newid i warchod hunaniaeth y trigolion.


Yn ôl i newyddion