Yn ôl i newyddion

Sero Net Sgiliau

Ymwelodd Gweinidog Economi a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, â Melin i lansio ei Gynllun Sgiliau Sero Net newydd.

Ysgrifennwyd gan Sam

06 Maw, 2023

Vaughan Gething meets apprentices on site

Ymwelodd Gweinidog Economi a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, â Melin i lansio ei Gynllun Sgiliau Sero Net newydd.

Nod y cynllun yw sicrhau y bydd gan blant heddiw a gweithwyr y sgiliau y bydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer swyddi yfory ac roedd ganddo ddiddordeb mewn gweld sut mae Melin yn gweithio tuag at y nod hwnnw.

Cyfarfu Mr Gething â’r prentis drydanydd, Katie Hoddinott a Caethan Griffin, sydd hefyd yn brentis drydanydd, o’n partneriaeth cynllun prentisiaethau, Y Prentis.

Dangosodd Katie i’r gweinidog sut mae hi’n datblygu ei sgiliau wrth ddysgu am y dechnoleg werdd arloesol yr ydym yn rhoi prawf arni. Dangosodd i’r Gweinidog sut mae papur wall graffîn, isgoch newydd a grëwyd gan NexGen, ar brawf fel ffordd arloesol, economaidd ac amgylcheddol-gyfeillgar o wresogi cartrefi. Aeth y prentisiaid â’r gweinidog wedyn i stryd yng Nghwmbrân, ble mae’r cartrefi newydd gael paneli solar newydd wedi eu gosod arnynt ynghyd ag Inswleiddio Waliau Allanol a tho newydd ac inswleiddio yn y llofft.

Mae Katie Hoddinott ym mlwyddyn olaf prentisiaeth drydanol pedair blynedd. Dywedodd: “Rydw i wrth fy modd fy mod i, trwy wneud prentisiaeth, yn magu sgiliau i helpu pobl. Roeddwn i’n awyddus i ddechrau fy ngyrfa a nawr rwy’n cael profiad gwaith ac yn cael fy nhalu’r un pryd."

Katie shows the minister an innovative infrared heating product
Katie shows minister new heating system

Mae dysgu sgiliau newydd fel cynnal a chadw paneli ffotofoltaidd a deall camau gwresogi ac inswleiddio arloesol eraill hefyd yn golygu fy mod yn diogelu fy ngyrfa ar gyfer y dyfodol gan fod technoleg werdd yn mynd i gael ei defnyddio fwyfwy.

Katie Hoddinott — Melin electrical apprentice

Rydym am roi’r wybodaeth gywir, opsiynau a llwybrau gyrfa i bob dysgwr. Llwybrau sy’n annog ac yn ysgogi ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol ac sy’n cynrychioli amrywiaeth ein cymunedau.

Vaughan Gething — Welsh Government Economy & Skills Minister
Melin and Y Prentis apprentices meet minister in Boardroom
Melin and Y Prentis apprentices meet minister

Choosing apprenticeships

Dangosodd ein prentisiaid anhygoel bod eu penderfyniad i ddysgu tra eu bod yn ennill arian, yn hytrach na dilyn cwrs prifysgol, wedi bod yn iawn iddyn nhw.

Mae ein hymrwymiad i ddyfodol carbon-niwtral yn golygu bod ein prentisiaid a’n staff yn cael eu hyfforddi a’u huwchsgilio i osod a chynnal technolegau newydd, gwyrddach a fydd nid yn unig o fudd i’r amgylchedd, ond yn fwy economaidd i’n trigolion hefyd.

Paula Kennedy — Melin Chief Executive

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld