Yn ôl i newyddion

Casglwyr sbwriel ifanc yn dadorchuddio bin newydd ar stad yng Nghwmbrân

Ddydd Mawrth 31 Awst, roeddem yn falch o ymuno â phobl ifanc Clos Cae Nant yng Nghwmbrân i ddadorchuddio bin sbwriel thema ‘dinosor’ newydd sbon ar gyfer y maes chwarae lleol. Ochr yn ochr â'r dadorchuddio cafwyd diwrnod difyr i'r plant lleol, gyda chastell bownsio, gemau a gwobrau.

Ysgrifennwyd gan Will

01 Medi, 2021

phobl ifanc Clos Cae Nant yng Nghwmbrân

Roedd dros ugain o blant yn bresennol, gyda llawer o rieni, neiniau a theidiau a chysylltiadau eraill yn ymuno yn yr hwyl. Cafodd ein Tîm Cymunedau amser gwych yn cysylltu ag aelodau’r gymuned ac ymunodd Natalie Wood, Cadeirydd grŵp trigolion Melin, 100 o Leisiau â nhw.

Wrth siarad â'r oedolion a oedd yn bresennol, roedd yn amlwg bod hon yn gymuned arbennig iawn, sy'n ymfalchïo'n fawr yn eu hamgylchedd lleol. Gofynnodd trigolion am y bin newydd gan y byddai'r plant yn aml yn tacluso'r parc ac angen lle i gael gwared ar y sbwriel maen nhw'n ei gasglu. Awgrymwyd rhai enwau creadigol iawn ar gyfer y bin newydd, ac un o'n ffefrynnau oedd Tyrannosaurus Trash!

James and his granddad Billy
James and his granddad Billy

Yn anad dim ymhlith y rhai a oedd yn ymfalchïo yn eu cymdogaeth oedd bachgen ifanc, James. Dywedodd Billy, tad-cu James, wrth staff Melin sut mae'n mynd ati i gasglu sbwriel, ac mae'n ymfalchïo'n fawr mewn cadw Clos Cae Nant yn daclus. Er mwyn helpu James gyda'i ymdrechion yn y dyfodol, rhoddodd y Tîm Cymunedau godwr sbwriel a chylch cario ar gyfer ei fag bin, er mwyn ei gwneud yn haws iddo dacluso. Rydyn ni am dalu teyrnged i James am yr ymdrech anhygoel y mae'n ei wneud i ddangos balchder yn ei stryd.

Dywedodd Caroline Morgan, Rheolwr Cymunedau Melin: “Roeddem mor falch o weld cymaint o drigolion Clos Cae Nant yn bresennol ar gyfer y sesiwn ymgysylltu. Roedd yn wych clywed pa mor gyffrous oedd y plant lleol i gael y bin newydd, a chawsom gwpl o oriau gwych yn y parc gyda'n castell bownsio a'n gemau gardd.

Mae balchder y bobl hyn yn eu cymuned yng Nghlos Cae Nant yn ysbrydoledig dros ben, ac mae mor gadarnhaol clywed y straeon newyddion da gan drigolion fel James a Billy.

Caroline Morgan, Community Manager — Melin Homes

“Mae bob amser yn braf iawn pan allwn ymgysylltu’n uniongyrchol â chymuned a helpu i gyflawni cais gan drigolion lleol i wella eu hamgylchedd lleol felly cysylltwch â ni os oes gennych syniadau i wella eich cymuned leol.”

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld